ZALOGUJ SIĘ
Grupa Euroloan
banner

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki odnawialnej
nr...
Zawarta w dniu ...

między:

Euroloan Consumer Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Warszawie przy Ul. Działdowska 11/10, 01-184 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000422999, NIP 5252532791, kapitał zakładowy 5 000 złotych, zwaną dalej Euroloan

oraz
[imię i nazwisko klienta],
zamieszkałą/-ym przy ul. [ulica, numer ulicy, numer mieszkania, kod, miejscowość], PESEL..., nr dowodu osobistego..., obywatela polskiego, zwaną/-ym dalej Pożyczkobiorcą,

łącznie zwanymi także Stronami.
§ 1. Słowniczek
 1. Dostępny Limit – kwota środków z tytułu udzielonej pożyczki, pozostająca do wypłaty na żądanie Pożyczkobiorcy. Informacja o wysokości Dostępnego Limitu znajduje się na Koncie.
 2. Dyspozycja Wypłaty – oświadczenie Pożyczkobiorcy, zgłaszane przez Konto, zawierające żądanie wypłaty całości bądź określonej części Dostępnego Limitu.
 3. Dzień Spłaty – dzień miesiąca wybrany przez Pożyczkobiorcę jako dzień, w którym Pożyczkobiorca dokonywać będzie spłat Kwot Minimalnych. Jeśli Pożyczkobiorca wybrał 29, 30 albo 31 dzień miesiąca, a dany miesiąc rozliczeniowy ma mniejszą liczbę dni, zapłata następuje do ostatniego dnia miesiąca.
 4. Konto – profil Pożyczkobiorcy, utworzony po zarejestrowaniu się na stronie www.euroloan.pl i dostępny po zalogowaniu. Zawiera informacje dotyczące pożyczki i służy do składania Dyspozycji Wypłaty oraz innych dyspozycji.
 5. Kwota Minimalna – ustalona przez Pożyczkobiorcę kwota, którą zobowiązany jest on spłacać co miesiąc. Pożyczkobiorca może wybrać dowolną Kwotę Minimalną w przedziale dostępnym na jego Koncie.
 6. Kwota Wypłacona – kwota wypłacona Pożyczkobiorcy przez Euroloan, wskutek Dyspozycji Wypłat, z tytułu udzielonej pożyczki.
 7. Limit – kwota udzielonej pożyczki odnawialnej, z której Pożyczkobiorca może wielokrotnie dokonywać wypłat i spłat w czasie obowiązywania Umowy.
 8. Rachunek Bankowy – rachunek bankowy podany przez Pożyczkobiorcę na Koncie.
 9. Rachunek Spłaty Pożyczki – rachunek bankowy Euroloan przypisany Pożyczkobiorcy, na który Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacać pożyczkę wraz z odsetkami i innymi opłatami. Informacja o numerze Rachunku Spłaty Pożyczki jest dostępna na Koncie oraz na otrzymywanych przez Pożyczkobiorcę rachunkach.
 10. Regulamin – Regulamin udzielania pożyczek przez Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o., dostępny na stronie internetowej www.euroloan.pl.
 11. RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania.
 12. Tabela Opłat i Prowizji – wykaz opłat, które Pożyczkobiorca ma obowiązek ponieść w związku z zwartą Umową. Tabela Opłat i Prowizji może zmienić się na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.
 13. Umowa – niniejsza umowa.
 14. Żądanie Natychmiastowej Spłaty – oświadczenie Euroloan kierowane do Pożyczkobiorcy w formie elektronicznej, papierowej nie wymagającej podpisu lub pisemnej, na podstawie paragrafu 7.9.
§ 2. Przedmiot Umowy
 1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Euroloan pożyczki odnawialnej, wypłacanej w formie bezgotówkowej na Rachunek Bankowy, na zasadach określonych w Umowie.
 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić wypłacone mu środki wraz z oprocentowaniem i innymi opłatami, na zasadach określonych w Umowie.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§ 3. Kwota, termin i sposób wypłaty pożyczki
 1. Całkowita kwota pożyczki, czyli kwota udostępnionych Pożyczkobiorcy środków pieniężnych w formie Limitu, wynosi ….
 2. Udzielona pożyczka będzie wypłacana w każdym czasie przez Euroloan na Rachunek Bankowy, po przyjęciu przez Euroloan Dyspozycji Wypłaty z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej.
 3. W przypadku dokonania pierwszej Dyspozycji Wypłaty ze środków z tytułu udzielonej pożyczki, Dyspozycja ta nie może przekroczyć 50% kwoty przyznanego limitu. Pożyczkobiorca będzie mógł skorzystać z Limitu w pełnej wysokości po spłaceniu pierwszej kwoty minimalnej. Spłata pierwszej kwoty minimalnej może nastąpić nie wcześniej niż po wystawieniu przez Euroloan pierwszego Rachunku.
 4. Kwota Dostępnego Limitu ulega odnowieniu o wysokość dokonanej spłaty kapitału pożyczki, maksymalnie do wysokości Limitu. Pożyczkobiorca może składać kolejne Dyspozycje Wypłaty do wysokości niewypłaconej kwoty Limitu.
§ 4. Stopa oprocentowania pożyczki
 1. Za przyznanie Limitu nie są pobierane opłaty.
 2. Oprocentowaniu podlega każda Kwota Wypłacona. Oprocentowanie naliczane jest od dnia złożenia Dyspozycji Wypłaty do dnia spłaty całego kapitału pożyczki na Rachunek Spłaty Pożyczki.
 3. Oprocentowanie Kwoty Wypłaconej wynosi na dzień zawarcia niniejszej Umowy oprocentowanie wynosi 12% w skali roku.
 4. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i Euroloan zastrzega sobie możliwość zmiany oprocentowania w następujących przypadkach:
  1. Jeśli wysokość stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego ulegnie zmianie,
  2. jeżeli wysokość stóp referencyjnych LIBOR6M i WIBOR6M ulegnie zmianie.
 5. O zmianie wysokości oprocentowania Euroloan powiadomi Pożyczkobiorcę drogą mailową, informacja o aktualnym oprocentowaniu jest również dostępna na Koncie..
§ 5.Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)
 1. 1. RRSO w dniu zawarcia Umowy wynosi….
 2. 2. Do obliczenia wysokości RRSO przyjęto następujące założenia, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim:
  1. jako że Umowa daje Pożyczkobiorcy swobodę dokonywania wypłat, przyjęto, że cały Limit, tj. …, został wypłacony od razu i w całości,
  2. jako że Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, do obliczenia RRSO przyjęto założenie, że pożyczka została udzielona na okres 1 roku, począwszy od dnia pierwszej wypłaty oraz że płatność końcowa dokonywana przez Pożyczkobiorcy pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty, ewentualnie odsetki i inne opłaty
  3. jako że Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, do obliczenia RRSO przyjęto założenie, że kapitał jest spłacany przez Pożyczkobiorcy w równych płatnościach miesięcznych, przy czym pierwsza płatność jest dokonywana w miesiąc po pierwszej wypłacie. Odsetki i inne opłaty stosuje się odpowiednio do tych wypłat i spłat kapitału oraz zgodnie z ustaleniami Umowy.
§ 6.Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę
Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę (podawana obowiązkowo, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim), przy założeniu, że Pożyczkobiorca wypłacił Limit w całości od razu po zawarciu Umowy i spłaca go przez comiesięczne spłaty Kwoty Minimalnej, na zasadach określonych w Umowie, wynosi… zł.
§ 7. Zasady i terminy spłaty pożyczki
 1. Limit przyznany został na czas nieokreślony.
 2. Dopóki Pożyczkobiorca nie złoży żadnej Dyspozycji Wypłaty, nie jest zobowiązany do zapłaty Euroloan jakichkolwiek środków pieniężnych, z wyjątkiem opłaty identyfikacyjnej (1zł), wymienionej w Tabeli Opłat i Prowizji.
 3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Kwot Wypłaconych wraz z należnymi odsetkami i innymi opłatami, na Rachunek Spłaty Pożyczki, którego numer wskazany jest na Koncie oraz na rachunku otrzymanym od Euroloan.
 4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do comiesięcznej spłaty wybranej przez siebie Kwoty Minimalnej, która w dniu zawarcia Umowy wynosi… . W przypadku gdy kwota pozostałych do spłaty opłat, odsetek i kapitału pożyczki jest mniejsza niż Kwota Minimalna, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty tej mniejszej kwoty.
 5. W przypadku, gdy w wyniku wpłat dokonanych przez Pożyczkobiorcę, na Rachunku Spłaty Pożyczki wystąpi nadpłata, Pożyczkobiorca może dokonać wypłaty tych środków w dowolnym czasie. Środki przewyższające przyznany limit znajdujące się na rachunku Euroloan są nieoprocentowane.
 6. Euroloan prześle Pożyczkobiorcy co miesiąc rachunek, w którym wskazana zostanie kwota do zapłaty w danym miesiącu, równa wybranej przez Pożyczkobiorcę Kwocie Minimalnej, z rozbiciem na poszczególne pozycje, wraz z terminem zapłaty, numerem Rachunku Spłaty Pożyczki i innymi danymi. Rachunek przesyłany będzie Pożyczkobiorcy w formie elektronicznej, na podany przez Pożyczkobiorcy adres e-mail albo w formie papierowej, na podany przez Pożyczkobiorcę adres pocztowy lub będzie dostępny na jego Koncie – w zależności od tego, jaką formę rachunku Pożyczkobiorca wybierze.
 7. Pożyczkobiorca spłaca Kwotę Minimalną w Dniu Spłaty, aż do spłaty kapitału oraz wszystkich innych należnych opłat i odsetek.
 8. Wpłacane przez Pożyczkobiorcę środki pieniężne zaliczane są w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, w drugiej na spłatę opłat, a w trzeciej na zwrot wypłaconego kapitału pożyczki.
 9. Euroloan może żądać od Pożyczkobiorcy, w formie Żądania Natychmiastowej Spłaty, wszystkich niespłaconych jeszcze Kwot Wypłaconych oraz należnych odsetek i innych opłat w terminie 14 dni, jeśli Pożyczkobiorca zalegać będzie ze spłatą dwóch Kwot Minimalnych pod rząd.
§ 8. Koszty
 1. Założenie Konta na stronie www.euroloan.pl oraz przyznanie Limitu jest bezpłatne.
 2. Za: złożenie Dyspozycji Wypłaty, miesięczny koszt utrzymania Konta, roczny koszt utrzymania Limitu, weryfikację tożsamości Pożyczkobiorcy, wybór rachunku papierowego, zmianę Rachunku Bankowego, zmianę parametrów pożyczki zgodnie z paragrafem 13, zablokowanie Limitu z powodu opóźnienia w spłacie pożyczki zgodnie z paragrafem 9.9, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do uiszczenia prowizji i opłat wymienionych w Tabeli Opłat i Prowizji.
 3. Obowiązek zapłaty Opłaty Rocznej powstaje, jeśli w danym roku Pożyczkobiorca złożył co najmniej jedną Dyspozycję Wypłaty. Opłata jest wymagalna w dniu, w którym mija rok od złożenia Dyspozycji Wypłaty. Opłata roczna obowiązuje w wysokości określonej w chwili złożenia pierwszej w danym roku Dyspozycji Wypłaty.
 4. Opłaty i prowizje mogą ulec zmianie przez ogłoszenie nowej Tabeli Opłat i Prowizji na stronie internetowej www.euroloan.pl. Informacja o nowej Tabeli Opłat i Prowizji zostanie ponadto przesłana Pożyczkobiorcy na podany przez niego adres e-mail i wyświetlona na jego Koncie. Zmieniona wysokość opłat i prowizji ma zastosowanie do Dyspozycji Wypłaty złożonych w dniu, w którym nowa Tabela Opłat i Prowizji obowiązuje. W stosunku do uprzednich Dyspozycji Wypłat obowiązuje Tabela Opłat i Prowizji właściwa w dniu ich składania.
 5. Konkretne opłaty i prowizje obowiązujące Pożyczkobiorcę w dniu zawarcia Umowy, zostały wymienione w Załączniku 3, stanowiącym część Umowy.
Skutki zalegania przez Pożyczkobiorcę ze spłatą pożyczki oraz skutki zaprzestania spłacania pożyczki
 1. Opóźnienie w spłacie pożyczki nie zwalnia Pożyczkobiorcy z dalszego spłacania pożyczki zgodnie z Umową.
 2. Za opóźnienie w spłacaniu każdej Kwoty Minimalnej naliczane są:
  1. za opóźnienie w spłacie kapitału – opłata za obsługę nieterminowej spłaty kapitału, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji,
  2. za opóźnienie w spłacie należnych opłat i prowizji – odsetki za opóźnienie w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, w stosunku rocznym, które w dniu zawarcia umowy wynoszą 12%; jeśli wysokość stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego ulegnie zmianie, oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego także ulegnie zmianie.
 3. W przypadku braku płatności w terminie i zaprzestania spłacania pożyczki, Euroloan podejmie kroki w celu odzyskania swoich należności.
 4. Należności za opóźnienie są doliczane do rachunku przesyłanego Pożyczkobiorcy i spłacane przez niego w ramach comiesięcznej spłaty Kwoty Minimalnej, zgodnie z paragrafem 7.6.
 5. W przypadku braku płatności w terminie, Euroloan wysyła Pożyczkobiorcy wezwanie do zapłaty. W przypadku niespłacenia wskazanej w nim kwoty w terminie, Euroloan może ponawiać wysyłanie wezwań do zapłaty w odstępach dwutygodniowych lub przekazać sprawę Pożyczkobiorcy firmie windykacyjnej.
 6. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłat za każde wezwanie do zapłaty, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji..
 7. W przypadku gdy Pożyczkobiorca zacznie spłacać pożyczkę przed przekazaniem jego sprawy firmie windykacyjnej, opłaty za wezwania do zapłaty będą rozliczane zgodnie z postanowieniami paragrafu 9.4.
 8. Spóźnione płatności są zaliczane na najstarszy zaległy rachunek.
 9. W przypadku opóźnienia w spłacie, Euroloan zablokuje Pożyczkobiorcy możliwość dokonywania wypłat z Limitu do czasu spłaty zaległości.
 10. W razie zalegania przez Pożyczkobiorcę z płatnościami, Euroloan może podjąć działania zmierzające do wpisania Pożyczkobiorcy do rejestrów dłużników, prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej.
 11. W przypadku zaprzestania przez Pożyczkobiorcę uiszczania płatności, Euroloan przekaże sprawę Pożyczkobiorcy do firmy windykacyjnej.
 12. Firma windykacyjna może skierować przeciwko Pożyczkobiorcy pozew o zapłatę do sądu, a w konsekwencji doprowadzić do egzekucji komorniczej z całego majątku Pożyczkobiorcy, w celu odzyskania wszystkich należności, które Pożyczkobiorca jest winien Euroloan.
 13. W przypadku zalegania przez Pożyczkobiorcę z zapłatą, Euroloan ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z terminem 2-miesięcznym. Wypowiedzenie takie może nastąpić w formie elektronicznej, z adresu wypowiedzenie@euroloan.pl, pisemnej lub w wezwaniu do zapłaty, które nie wymaga dla swej skuteczności podpisów osób uprawnionych do reprezentowania Euroloan.
 14. Po upływie terminu wypowiedzenia zgodnie z paragrafem 9.13., Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Euroloan wszystkie Kwoty Wypłacone wraz z należnymi opłatami i odsetkami.
§ 10. Odstąpienie przez Pożyczkobiorcę od Umowy
 1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy.
 2. Skuteczne odstąpienie sprawia, że Umowa traktowana jest tak, jak gdyby nigdy nie została zawarta. Ani Pożyczkobiorca, ani Euroloan nie są w takiej sytuacji związane Umową.
 3. Odstąpienie od Umowy sprawia, że Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić pożyczkę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od wysłania do Euroloan oświadczenia o odstąpieniu. Pożyczkobiorca ma obowiązek płacić odsetki w wysokości wynikającej z Umowy za każdy dzień aż do dnia zwrotu pożyczki. Jeśli Pożyczkobiorca nie zwróci pożyczki w ciągu 30 dni, za każdy kolejny dzień ma obowiązek zapłaty dodatkowo odsetek za opóźnienie, w wysokości równej czterokrotności aktualnie obowiązującej stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.
 4. Przy założeniu, że Pożyczkobiorca wypłacił Limit w całości od razu po zawarciu Umowy, kwota odsetek za opóźnienie, o których mowa w ust. 3, na dzień zawarcia Umowy wynosi …….. złotych dziennie.
 5. W celu ułatwienia Pożyczkobiorcy odstąpienia od Umowy, Euroloan załącza wzór odstąpienia od Umowy (Załącznik 1). Pożyczkobiorca może skorzystać z tego wzoru przy odstąpieniu, ale nie ma takiego obowiązku.
 6. Odstąpienie może zostać dokonane przez wysłanie na adres Euroloan.
§ 11. Spłata pożyczki przed terminem
 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie spłacić część lub całość Kwoty Wypłaconej, przed terminem wynikającym z Umowy. Oznacza to, że Pożyczkobiorca zawsze może spłacić kwotę wyższą niż Kwota Minimalna. Spłaty zaliczane są w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, w drugiej na spłatę opłat, a w trzeciej na zwrot wypłaconego kapitału.
 2. Pożyczkobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu spłaty przed terminem Kwot Wypłaconych.
§ 12. Wypowiedzenie Umowy
 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych opłat, wypowiedzieć Umowę, za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Ponadto, Pożyczkobiorca ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji, przy zachowaniu takiego samego terminu. Wypowiedzenie może nastąpić na piśmie lub w formie elektronicznej.
 2. Euroloan ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę na piśmie lub w formie elektronicznej z adresu wypowiedzenie@euroloan.pl, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Po upływie terminu wypowiedzenia Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Euroloan wszystkie Wypłacone Kwoty wraz z należnymi opłatami i odsetkami.
 4. Euroloan ma prawo zablokować Pożyczkobiorcy możliwość dokonywania wypłat z Limitu, ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
  1. zgodnie z paragrafem 9.9., gdy Pożyczkobiorca zalega z zapłatą,
  2. negatywnej oceny zdolności kredytowej, dokonywanej przez Euroloan.
§ 13. Zmiana parametrów pożyczki
 1. Pożyczkobiorca ma prawo zmienić następujące parametry za pomocą swojego Konta na stronie www.euroloan.pl:
  1. wysokość Limitu,
  2. wysokość Kwoty Minimalnej,
  3. Dzień Spłaty,
  4. rodzaj wysyłanego rachunku (papierowy albo elektroniczny),
  5. Rachunek Bankowy.
 2. Zmiana Dnia Spłaty jest możliwa jedynie, jeśli Pożyczkobiorca zapłacił ostatni rachunek, z uwzględnieniem paragrafu 9.8.
 3. Zmiana parametrów pożyczki przez Pożyczkobiorcę dokonywana jest wyłącznie poprzez Konto.
 4. W przypadku pozytywnej oceny współpracy Pożyczkobiorcy z Euroloan, Euroloan może zaproponować Pożyczkobiorcy obniżenie oprocentowania. W takiej sytuacji obniżenie nastąpi po wyrażeniu zgody przez Pożyczkobiorcę.
§ 14.Postanowienia końcowe
 1. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mieszczącego się przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, http://uokik.gov.pl.
 2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
 3. Pożyczkobiorca ma obowiązek powiadamiania Euroloan o zmianie swoich danych, podanych podczas procesu rejestracji Konta na stronie www.euroloan.pl.
 4. Euroloan ma obowiązek powiadomienia Pożyczkobiorcy o zmianie swoich danych, związanych z wykonaniem Umowy.
 5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
 6. Umowa rozwiązuje się, jeśli, na etapie rejestrowania się przez Pożyczkobiorcę na stronie www.euroloan.pl, po weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy będzie negatywna.
 7. Częścią Umowy są następujące załączniki:
  1. Załącznik 1. Wzór odstąpienia od umowy pożyczki,
  2. Załącznik 2. Regulamin udzielania pożyczek przez Euroloan Consumer Finance sp. z o.o.,
  3. Załącznik 3. Tabela Opłat i Prowizji.
Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o. [Imię i Nazwisko Pożyczkobiorcy]Na swoich stronach Grupa Euroloan Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych.
Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies.