Euroloan-sovellus
Euroloan app store
Euroloan Google play

Umowa pożyczki


Umowa pożyczki odnawialnej
nr...
Zawarta w dniu ...

między:

Euroloan Consumer Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Warszawie przy Ul. Działdowska 11/10, 01-184 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000422999, NIP 5252532791, kapitał zakładowy 200 000 złotych, zwaną dalej Euroloan

oraz
[imię i nazwisko klienta],

zamieszkałą/-ym przy ul. [ulica, numer ulicy, numer mieszkania, kod, miejscowość], PESEL..., nr dowodu osobistego..., obywatela polskiego, zwaną/-ym dalej Pożyczkobiorcą,

łącznie zwanymi także Stronami.


§ 1. Słowniczek

 • Dostępny Limit – kwota środków z tytułu udzielonej pożyczki, pozostająca do wypłaty na żądanie Pożyczkobiorcy. Informacja o wysokości Dostępnego Limitu znajduje się na Koncie.
 • Dyspozycja Wypłaty – oświadczenie Pożyczkobiorcy, zgłaszane poprzez Konto, zawierające żądanie wypłaty całości bądź określonej części Dostępnego Limitu.
 • Dzień Spłaty – dzień miesiąca wybrany przez Pożyczkobiorcę jako dzień, w którym Pożyczkobiorca dokonywać będzie spłat Kwot Minimalnych. Jeśli Pożyczkobiorca wybrał 29, 30 albo 31 dzień miesiąca, a dany miesiąc rozliczeniowy ma mniejszą liczbę dni, zapłata następuje do ostatniego dnia miesiąca.
 • Konto – profil Pożyczkobiorcy, utworzony po zarejestrowaniu się na stronie www.euroloan.pl i dostępny po zalogowaniu. Zawiera informacje dotyczące pożyczki i służy do składania Dyspozycji Wypłaty oraz innych dyspozycji.
 • Kwota Minimalna – ustalona przez Pożyczkobiorcę kwota, którą zobowiązany jest on spłacać co miesiąc. Pożyczkobiorca może wybrać dowolną Kwotę Minimalną w przedziale dostępnym na jego Koncie.
 • Kwota Wypłacona – kwota wypłacona Pożyczkobiorcy przez Euroloan, wskutek Dyspozycji Wypłat, z tytułu udzielonej pożyczki.
 • Limit – kwota udzielonej pożyczki odnawialnej, z której Pożyczkobiorca może wielokrotnie dokonywać wypłat i spłat w czasie obowiązywania Umowy.
 • Rachunek Bankowy – rachunek bankowy podany przez Pożyczkobiorcę na Koncie.
 • Rachunek Spłaty Pożyczki – rachunek bankowy Euroloan przypisany Pożyczkobiorcy, na który Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacać pożyczkę wraz z odsetkami i innymi opłatami. Informacja o numerze Rachunku Spłaty Pożyczki jest dostępna na Koncie oraz na otrzymywanych przez Pożyczkobiorcę rachunkach.
 • Regulamin – Regulamin udzielania pożyczek przez Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o., dostępny na stronie internetowej www.euroloan.pl.
 • Reklamacja - wystąpienie skierowane do Euroloan przez Pożyczkobiorcę, w którym Pożyczkobiorca zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez  Euroloan.
 • RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania.
 • Tabela Opłat i Prowizji – wykaz opłat, które Pożyczkobiorca ma obowiązek ponieść w związku z zwartą Umową. Tabela Opłat i Prowizji może zmienić się na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.
 • Umowa – niniejsza umowa.
 • § 2. Przedmiot Umowy

  • Przedmiotem Umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Euroloan pożyczki odnawialnej, wypłacanej w formie bezgotówkowej na Rachunek Bankowy, na zasadach określonych w Umowie.
  • Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić wypłacone mu środki wraz z oprocentowaniem i innymi opłatami, na zasadach określonych w Umowie.
  • Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

  § 3. Kwota, termin i sposób wypłaty pożyczki

  • Całkowita kwota pożyczki, czyli kwota udostępnionych Pożyczkobiorcy środków pieniężnych w formie Limitu, wynosi …. złotych.
  • Udzielona pożyczka będzie wypłacana w każdym czasie przez Euroloan na Rachunek Bankowy, po przyjęciu przez Euroloan Dyspozycji Wypłaty z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej.
  • W przypadku złożenia pierwszej Dyspozycji Wypłaty ze środków z tytułu udzielonej pożyczki, Dyspozycja ta nie może przekroczyć 50% kwoty przyznanego Limitu. Pożyczkobiorca będzie mógł skorzystać z Limitu w pełnej wysokości po spełnieniu następujących warunków:
   • Pożyczkobiorca prześle SMSem prawidłowy kod, otrzymany droga listowną, na numer wskazany w liście  z telefonu, który został podany podczas rejestracji w serwisie www.euroloan.pl
   • Pożyczkobiorca dokona spłaty pierwszej kwoty minimalnej. Spłata pierwszej kwoty minimalnej może nastąpić nie wcześniej niż po wystawieniu przez Euroloan pierwszego Rachunku.
  • Kwota Dostępnego Limitu ulega odnowieniu o wysokość dokonanej spłaty kapitału pożyczki, maksymalnie do wysokości Limitu. Pożyczkobiorca może składać kolejne Dyspozycje Wypłaty do wysokości niewypłaconej kwoty Limitu.

  § 4. Stopa oprocentowania pożyczki

  • Za przyznanie Limitu nie są pobierane opłaty.
  • Oprocentowaniu podlega każda Kwota Wypłacona. Oprocentowanie naliczane jest od dnia realizacji Dyspozycji Wypłaty do dnia spłaty całego kapitału pożyczki na Rachunek Spłaty Pożyczki.
  • Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi dwukrotność kwoty stanowiącej  sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) i 3,5  punktów procentowych w skali roku.  W przypadku zmiany stopy referencyjnej NBP, wysokość oprocentowania ulega automatycznie zmianie o czym Euroloan zawiadomi  Pożyczkobiorcę  drogą mailową oraz poprzez przesłanie komunikatu za pośrednictwem Konta. Zmiana wysokości   oprocentowania będzie miała wpływ na wysokość zobowiązań Pożyczkobiorcy. Informacja o aktualnej stopie referencyjnej NBP jest dostępna na stronie internetowej NBP pod adresem www.nbp.pl
  • Oprocentowanie Kwoty Wypłaconej wynosi na dzień zawarcia niniejszej Umowy  10% w skali roku.

  § 5.Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)

  • RRSO w dniu zawarcia Umowy wynosi….
  • Do obliczenia wysokości RRSO przyjęto następujące założenia, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim:
   • jako że Umowa daje Pożyczkobiorcy swobodę dokonywania wypłat, przyjęto, że cały Limit, tj. … złotych, został wypłacony od razu i w całości,
   • jako że Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, do obliczenia RRSO przyjęto założenie, że pożyczka została udzielona na okres 1 roku, począwszy od dnia pierwszej wypłaty oraz że płatność końcowa dokonywana przez Pożyczkobiorcę pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty, ewentualnie odsetki i inne opłaty
   • jako że Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, do obliczenia RRSO przyjęto założenie, że kapitał jest spłacany przez Pożyczkobiorcę w równych płatnościach miesięcznych, przy czym pierwsza płatność jest dokonywana w miesiąc po pierwszej wypłacie. Odsetki i inne opłaty stosuje się odpowiednio do tych wypłat i spłat kapitału oraz zgodnie z ustaleniami Umowy.

  § 6.Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę

  Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę (podawana obowiązkowo, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim), przy założeniu, że Pożyczkobiorca wypłacił Limit w całości od razu po zawarciu Umowy i spłaca go przez comiesięczne spłaty Kwoty Minimalnej, na zasadach określonych w Umowie, wynosi… zł.

  § 7. Zasady i terminy spłaty pożyczki

  • Limit przyznany został na czas nieokreślony.
  • Dopóki Pożyczkobiorca nie złoży żadnej Dyspozycji Wypłaty, nie jest zobowiązany do zapłaty Euroloan jakichkolwiek środków pieniężnych, z wyjątkiem opłaty identyfikacyjnej (1zł), wymienionej w Tabeli Opłat i Prowizji.
  • Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Kwot Wypłaconych wraz z należnymi odsetkami i innymi opłatami, na Rachunek Spłaty Pożyczki, którego numer wskazany jest na Koncie oraz na rachunku otrzymanym od Euroloan.
  • Pożyczkobiorca zobowiązany jest do comiesięcznej spłaty wybranej przez siebie Kwoty Minimalnej, która w dniu zawarcia Umowy wynosi… złotych. W przypadku gdy kwota pozostałych do spłaty opłat, odsetek i kapitału pożyczki jest mniejsza niż Kwota Minimalna, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty tej mniejszej kwoty.
  • W przypadku, gdy w wyniku wpłat dokonanych przez Pożyczkobiorcę, na Rachunku Spłaty Pożyczki wystąpi nadpłata, Pożyczkobiorca może dokonać wypłaty tych środków w dowolnym czasie. Środki przewyższające przyznany Limit znajdujące się na rachunku Euroloan są nieoprocentowane.
  • Euroloan prześle Pożyczkobiorcy co miesiąc rachunek, w którym wskazana zostanie kwota do zapłaty w danym miesiącu, równa wybranej przez Pożyczkobiorcę Kwocie Minimalnej, z rozbiciem na poszczególne pozycje, wraz z terminem zapłaty, numerem Rachunku Spłaty Pożyczki i innymi danymi. Rachunek przesyłany będzie Pożyczkobiorcy w formie elektronicznej, na podany przez Pożyczkobiorcę adres e-mail albo w formie papierowej, na podany przez Pożyczkobiorcę adres pocztowy lub będzie dostępny na jego Koncie – w zależności od tego, jaką formę rachunku Pożyczkobiorca wybierze.
  • Pożyczkobiorca spłaca Kwotę Minimalną w Dniu Spłaty, aż do spłaty kapitału oraz wszystkich innych należnych opłat i odsetek.
  • Wpłacane przez Pożyczkobiorcę środki pieniężne zaliczane są w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, w drugiej na spłatę opłat, a w trzeciej na zwrot wypłaconego kapitału pożyczki.

  § 8. Koszty

  • Założenie Konta na stronie www.euroloan.pl oraz przyznanie Limitu jest bezpłatne.
  • Za: złożenie Dyspozycji Wypłaty, miesięczny koszt utrzymania Konta, roczny koszt utrzymania Limitu, weryfikację tożsamości Pożyczkobiorcy, wybór rachunku papierowego, zmianę Rachunku Bankowego, zmianę parametrów pożyczki zgodnie z paragrafem 13, zablokowanie Limitu z powodu opóźnienia w spłacie pożyczki zgodnie z paragrafem 9.9, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do uiszczenia prowizji i opłat wymienionych w Tabeli Opłat i Prowizji.
  • Obowiązek zapłaty Opłaty Rocznej powstaje, jeśli w danym roku Pożyczkobiorca złożył co najmniej jedną Dyspozycję Wypłaty. Opłata jest wymagalna w dniu, w którym mija rok od złożenia Dyspozycji Wypłaty. Opłata roczna obowiązuje w wysokości określonej w chwili złożenia pierwszej w danym roku Dyspozycji Wypłaty.
  • Opłaty i prowizje mogą ulec zmianie przez ogłoszenie nowej Tabeli Opłat i Prowizji na stronie internetowej www.euroloan.pl. Informacja o nowej Tabeli Opłat i Prowizji zostanie ponadto przesłana Pożyczkobiorcy na podany przez niego adres e-mail i wyświetlona na jego Koncie. Zmieniona wysokość opłat i prowizji ma zastosowanie do Dyspozycji Wypłaty złożonych w dniu, w którym nowa Tabela Opłat i Prowizji obowiązuje. W stosunku do uprzednich Dyspozycji Wypłat obowiązuje Tabela Opłat i Prowizji właściwa w dniu ich składania.
  • Opłaty i prowizje obowiązujące Pożyczkobiorcę w dniu zawarcia Umowy, zostały wymienione w Załączniku 3, stanowiącym część Umowy.

  § 9. Skutki zalegania przez Pożyczkobiorcę ze spłatą pożyczki oraz skutki zaprzestania spłacania pożyczki

  • Opóźnienie w spłacie pożyczki nie zwalnia Pożyczkobiorcy z dalszego spłacania pożyczki zgodnie z Umową.
  • Za opóźnienie w spłacaniu każdej Kwoty Minimalnej naliczane są odsetki za opóźnienie w wysokości dwu krotności kwoty stanowiącej sumę stopy  referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, w stosunku rocznym. Odsetki za opóźnienie w dniu zawarcia umowy wynoszą 14%; jeśli wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego ulegnie zmianie, oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego także ulegnie zmianie.
  • W przypadku braku płatności w terminie i zaprzestania spłacania pożyczki, Euroloan podejmie kroki w celu odzyskania swoich należności.
  • Należności za opóźnienie są doliczane do rachunku przesyłanego Pożyczkobiorcy i spłacane przez niego w ramach comiesięcznej spłaty Kwoty Minimalnej, zgodnie z paragrafem 7.6.
  • W przypadku braku płatności w terminie, Euroloan wysyła Pożyczkobiorcy wezwanie do zapłaty. W przypadku niespłacenia wskazanej w nim kwoty w terminie, Euroloan może ponawiać wysyłanie wezwań do zapłaty w odstępach dwutygodniowych lub przekazać sprawę Pożyczkobiorcy firmie windykacyjnej.
  • Pożyczkobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłat za każde wezwanie do zapłaty, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji..
  • W przypadku gdy Pożyczkobiorca zacznie spłacać pożyczkę przed przekazaniem jego sprawy firmie windykacyjnej, opłaty za wezwania do zapłaty będą rozliczane zgodnie z postanowieniami paragrafu 9.4.
  • Spóźnione płatności są zaliczane na najstarszy zaległy rachunek.
  • W przypadku opóźnienia w spłacie powyżej 3 dni, Euroloan zablokuje Pożyczkobiorcy możliwość dokonywania wypłat z Limitu do czasu spłaty zaległości.
  • W razie zalegania przez Pożyczkobiorcę z płatnościami, Euroloan może podjąć działania zmierzające do wpisania Pożyczkobiorcy do rejestrów dłużników, prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej.
  • W przypadku zaprzestania przez Pożyczkobiorcę uiszczania płatności, Euroloan przekaże sprawę Pożyczkobiorcy do firmy windykacyjnej.
  • Firma windykacyjna może skierować przeciwko Pożyczkobiorcy pozew o zapłatę do sądu, a w konsekwencji doprowadzić do egzekucji komorniczej z całego majątku Pożyczkobiorcy, w celu odzyskania wszystkich należności, które Pożyczkobiorca jest winien Euroloan.
  • W przypadku zalegania przez Pożyczkobiorcę z zapłatą, Euroloan ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z terminem 2-miesięcznym. Wypowiedzenie takie może nastąpić w formie elektronicznej, z adresu wypowiedzenie@euroloan.pl, pisemnej lub w wezwaniu do zapłaty, które nie wymaga dla swej skuteczności podpisów osób uprawnionych do reprezentowania Euroloan.
  • Po upływie terminu wypowiedzenia zgodnie z paragrafem 9.13., Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Euroloan wszystkie Kwoty Wypłacone wraz z należnymi opłatami i odsetkami.

  § 10. Odstąpienie przez Pożyczkobiorcę od Umowy

  • Pożyczkobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy.
  • Skuteczne odstąpienie sprawia, że Umowa traktowana jest tak, jak gdyby nigdy nie została zawarta. Ani Pożyczkobiorca, ani Euroloan nie są w takiej sytuacji związane Umową.
  • Odstąpienie od Umowy sprawia, że Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić pożyczkę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od wysłania do Euroloan oświadczenia o odstąpieniu. Pożyczkobiorca ma obowiązek zapłacić odsetki w wysokości wynikającej z Umowy, przy założeniu, że  Pożyczkobiorca wypłacił Limit w całości od razu po zawarciu Umowy, kwota odsetek  wynosi … złotych za każdy dzień aż do dnia zwrotu pożyczki. Jeśli Pożyczkobiorca nie zwróci pożyczki w ciągu 30 dni, za każdy kolejny dzień ma obowiązek zapłaty  odsetek za opóźnienie, w wysokości równej dwukrotności kwoty stanowiącej sumę aktualnie obowiązującej stopy referencyjnej  Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, w stosunku rocznym. Na dzień zawarcia Umowy stopa odsetek za opóźnienie wynosi 14% w stosunku rocznym.
  • Przy założeniu, że Pożyczkobiorca wypłacił Limit w całości od razu po zawarciu Umowy, kwota odsetek należnych w stosunku dziennym za opóźnienie, o których mowa w ust. 3, na dzień zawarcia Umowy wynosi …….. złotych dziennie.
  • W celu ułatwienia Pożyczkobiorcy odstąpienia od Umowy, Euroloan załącza wzór odstąpienia od Umowy (Załącznik 1). Pożyczkobiorca może skorzystać z tego wzoru przy odstąpieniu, ale nie ma takiego obowiązku.
  • Odstąpienie może zostać dokonane przez wysłanie na adres Euroloan.

  § 11. Spłata pożyczki przed terminem

  • Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie spłacić część lub całość Kwoty Wypłaconej, przed terminem wynikającym z Umowy. Oznacza to, że Pożyczkobiorca zawsze może spłacić kwotę wyższą niż Kwota Minimalna. Spłaty zaliczane są w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, w drugiej na spłatę opłat, a w trzeciej na zwrot wypłaconego kapitału.
  • Pożyczkobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu spłaty przed terminem Kwot Wypłaconych.

  § 12. Wypowiedzenie Umowy

  • Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych opłat, wypowiedzieć Umowę, za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Ponadto, Pożyczkobiorca ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji, przy zachowaniu takiego samego terminu. Wypowiedzenie może nastąpić na piśmie lub w formie elektronicznej.
  • Euroloan ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę na piśmie lub w formie elektronicznej z adresu wypowiedzenie@euroloan.pl, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  • Po upływie terminu wypowiedzenia Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Euroloan wszystkie Wypłacone Kwoty wraz z należnymi opłatami i odsetkami.
  • Euroloan ma prawo zablokować Pożyczkobiorcy możliwość dokonywania wypłat z Limitu, ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
   • zgodnie z paragrafem 9.9., gdy Pożyczkobiorca zalega powyżej 3 dni z zapłatą, do czasu spłaty zaległości
   • negatywnej oceny zdolności kredytowej, dokonywanej przez Euroloan, do czasu odzyskania zdolności kredytowej

  § 13. Zmiana parametrów pożyczki

  • Pożyczkobiorca ma prawo zmienić następujące parametry za pomocą swojego Konta na stronie www.euroloan.pl:
   • wysokość Limitu,
   • wysokość Kwoty Minimalnej,
   • Dzień Spłaty,
   • rodzaj wysyłanego rachunku (papierowy albo elektroniczny),
   • Rachunek Bankowy.
  • Zmiana Dnia Spłaty jest możliwa jedynie, jeśli Pożyczkobiorca zapłacił ostatni rachunek, z uwzględnieniem paragrafu 9.8.
  • Zmiana parametrów pożyczki przez Pożyczkobiorcę dokonywana jest wyłącznie poprzez Konto.
  • W przypadku pozytywnej oceny współpracy Pożyczkobiorcy z Euroloan, Euroloan może zaproponować Pożyczkobiorcy obniżenie oprocentowania. W takiej sytuacji obniżenie nastąpi po wyrażeniu zgody przez Pożyczkobiorcę.

  § 14. Reklamacje

  • Pożyczkobiorca ma prawo złożyć Reklamację.
  • Reklamację można przesyłać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej reklamacje@euroloan.pl albo w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres siedziby Euroloan.
  • Euroloan dokłada starań, aby Reklamacja została rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Pożyczkobiorcę, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
  • Poprawnie złożona Reklamacja powinna zawierać:
   • Imię, Nazwisko, adres e-mail albo adres zamieszkania Pożyczkobiorcy składającego Reklamację
   • Wyczerpujący opis problemu, który jest podstawą złożenia Reklamacji
  • Po rozpatrzeniu Reklamacji Euroloan wysyła Pożyczkobiorcy, na podany przez niego adres poczty elektronicznej albo adres zamieszkania, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego. W przypadku nieuznania Reklamacji Euroloan wskaże w odpowiedzi Pożyczkobiorcy możliwe środki odwoławcze oraz instytucje rozpatrujące spory w zakresie roszczeń Pożyczkobiorcy.

  § 15.Postanowienia końcowe

  • Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mieszczącego się przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, http://uokik.gov.pl.
  • Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
  • Pożyczkobiorca ma obowiązek powiadamiania Euroloan o zmianie swoich danych, podanych podczas procesu rejestracji Konta na stronie www.euroloan.pl.
  • Euroloan ma obowiązek powiadomienia Pożyczkobiorcy o zmianie swoich danych, związanych z wykonaniem Umowy.
  • Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
  • Częścią Umowy są następujące załączniki:
   • Załącznik 1. Wzór odstąpienia od umowy pożyczki,
   • Załącznik 2. Regulamin udzielania pożyczek przez Euroloan Consumer Finance sp. z o.o.,
   • Załącznik 3. Tabela Opłat i Prowizji.
  Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o. [Imię i Nazwisko Pożyczkobiorcy]