Całkowity koszt kredytu – czym jest i jak go obliczyć?

10.06.2019 14:06

Przed skorzystaniem z danej oferty finansowania trzeba całościowo przeanalizować jej stronę kosztową. Sprawdzić należy zatem nie tylko wysokość oprocentowania i prowizji, ale również, a właściwie przede wszystkim, całkowity koszt kredytu lub pożyczki.

Bank, SKOK czy firma pożyczkowa, za udostępnienie na określony czas pieniędzy, oczekuje od klienta stosownego wynagrodzenia. Sęk w tym, że na to ostatnie składa się zwykle kilka rodzajów opłat i prowizji. Co więcej, w przypadku niektórych produktów, takich jak kredyt hipoteczny czy pożyczka hipoteczna, klient musi liczyć się dodatkowo z kosztami wykupienia polisy na życie oraz wyceny nieruchomości. Nie są to wydatki ponoszone na rzecz banku, ale ponieważ mają charakter obligatoryjny, wpływają na rzeczywiste koszty zobowiązania. Dlatego też, niezależnie od rodzaju produktu jakim zainteresowany jest klient, powinien on wiedzieć co składa się na całkowity koszt kredytu i jak go obliczyć.

Całkowity koszt kredytu – definicja i elementy składowe

Definicję całkowitego kosztu kredytu można znaleźć w Ustawie o kredycie konsumenckim: to po prostu wszelkie koszty, które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową kredytową. W Ustawie określono, że są to w szczególności:

  • znane kredytodawcy odsetki, opłaty, prowizje i marże,
  • koszty usług i produktów dodatkowych, których poniesienie jest niezbędne do zaciągnięcia kredytu.

Z powyższego wynika, że przy wyliczaniu całkowitego kosztu kredytu nie uwzględnia się opłat niezwiązanych bezpośrednio z umową o kredyt, a także tych, które wprawdzie dotyczą umowy, ale mogą pojawić się tylko w określonych sytuacjach. Mowa tu o odsetkach karnych za zwłokę w spłacie, kosztach wynikających ze zmiany kursów walutowych, opłatach za przedterminowe uregulowanie zobowiązania, czy wydatkach towarzyszących wnoszeniu zabezpieczeń (np. koszty wyceny nieruchomości czy ustanowienia hipoteki). Do kosztów kredytowych zalicza się za to składki płacone na ubezpieczenie spłaty kredytu, czyli polisę chroniącą na wypadek inwalidztwa, choroby, śmierci czy utraty pracy.

Strona kosztowa produktów kredytowych i pożyczkowych

Na całkowity koszt kredytu gotówkowego często składa się tylko oprocentowanie oraz prowizja za podpisanie umowy; przy większych kwotach finansowania bank najczęściej wymaga wykupienia polisy na życie, tak więc wówczas, w koszcie całkowitym, zawiera się również związane z nią wydatki. Zwykle podobnie jest w przypadku innych popularnych produktów finansowych, takich jak limit kredytowy, kredyt samochodowy czy karta kredytowa.

Jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, wspomniane opłaty również są najważniejszymi (a niekiedy jedynymi) elementami składającymi się na całkowity koszt kredytu. Przy takim zobowiązaniu mogą pojawić się jednak dodatkowo: ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, a także inne, niewliczane do kosztu całkowitego, opłaty okołokredytowe. Wśród tych ostatnich znajduje się między innymi taksa notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata za wpis do hipoteki, czy koszt przeprowadzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę. Po zsumowaniu, koszty te mogą okazać się sporym obciążeniem finansowym, które koniecznie należy wziąć pod uwagę planując skorzystanie z kredytu na dom lub mieszkanie.

RRSO a całkowity koszt kredytu

To, ile wyniesie w danym przypadku całkowity koszt kredytu zależy od sumy finansowania, okresu spłaty, poziomu oprocentowania, rodzaju wybranych rat, czy też wysokości innych kosztów kredytowych. Obliczona wartość może stanowić konkretną kwotę pieniędzy, albo być wyrażono procentowo – w postaci Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Ten drugi wariant jest często wykorzystywany przy porównywaniu opłacalności poszczególnych ofert pożyczkowych lub kredytowych. Dzięki niemu klient może od razu dowiedzieć się, ile procent rocznie będzie płacił danej instytucji za pożyczenie pieniędzy. Warto jednak podkreślić, że choć taki parametr okazuje się bardzo pomocny, to jednak nie jest wolny od pewnych wad. Te ostatnie sprawiają, że wysokość RRSO nie powinna być czynnikiem decydującym o wyborze danej oferty.

Dlaczego nie warto kierować się RRSO?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania i wyrażony kwotowo całkowity koszt kredytu, mimo że pełnią w zasadzie tę samą funkcję, mogą prowadzić do odmiennych wniosków. Bierze się to stąd, że na wysokość RRSO wpływa również to, kiedy i w jakich częściach kredytobiorca ponosi poszczególne rodzaje kosztów. Znaczenie ma zatem na przykład to, jaki udział w kosztach całkowitych mają regulowane co miesiąc odsetki, a jaki płacona w momencie zawarcia umowy prowizja. Może zdarzyć się też tak, że dwa kredyty o jednakowych parametrach (kwota finansowania, okres spłaty, oprocentowanie) będą miały jednakowe RRSO, ale wyraźnie różne koszty całkowite; to możliwe, jeśli nie będą spłacane przy pomocy tego samego rodzaju rat (malejących lub stałych).

Całkowity koszt kredytu a całkowita kwota do zapłaty

Z powyższych względów, chcąc ocenić i porównać opłacalność poszczególnych ofert kredytowych lub pożyczkowych, najlepiej jest kierować się wartościami wyrażonymi kwotowo. Co więcej, zawsze warto zwrócić uwagę nie tylko na łączne koszty zobowiązania, ale również całkowitą kwotę do spłaty. Ta ostatnia powstaje po zsumowaniu pożyczonej kwoty oraz wszystkich wydatków ponoszonych w związku z umową o kredyt. W rzeczywistości, to właśnie ona wskazuje ostateczną sumę, jaką będzie trzeba w kolejnych miesiącach czy latach zwrócić kredytodawcy.

Oblicz całkowity koszt kredytu w kalkulatorze internetowym

Znając poszczególne parametry kredytu można wyliczyć jego całkowity koszt – zarówno wyrażony kwotowo, jak i w postaci RRSO. Ponieważ jednak służą do tego skomplikowane formuły matematyczne, warto skorzystać w tym zakresie z pomocy internetowego kalkulatora kredytowego. To użyteczne narzędzie, dzięki któremu, po wpisaniu parametrów zobowiązania, można poznać wysokość rat, jak również właśnie całkowity koszt kredytu oraz łączną kwotę do spłaty. Warto przy tym podkreślić, że każda instytucja finansowa ma obowiązek wskazać te wartości w umowie pożyczkowej lub kredytowej. Dzięki temu, jeszcze przed skorzystaniem z danej oferty, klient może dokładnie poznać jej rzeczywistą atrakcyjność.


Śledź linki, aby znaleźć informacje na temat włączania / wyłączania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari