Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności Mash Poland Sp. z o.o. (poprzednio Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o., zwana w niniejszym dokumencie Euroloan), obowiązująca od dnia 25.11.2013

Postanowienia Wstępne

1. Mash Poland Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników strony www.euroloan.pl (Portal).

 

2. Niniejszy dokument określa zasady dotyczące ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies , stosowane przez Euroloan.

 

§ 1. Zasady ochrony danych osobowych

1. Euroloan zapewnia odwiedzającym Portal (Użytkownicy), w tym ubiegającym się o pożyczkę (Pożyczkobiorcy), ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. (Ustawa).

 

2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników i Pożyczkobiorców jest spółka Mash Poland sp. z o.o. (poprzednio Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o.), z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422999, NIP 5252532791, świadcząca usługi pod marką Euroloan, zwana dalej Euroloan.

 

3. Podczas procesu zakładania konta na Portalu Użytkownicy udostępniają swoje dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pożyczki. Dane osobowe podane w procesie rejestracji, chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

 

4. Euroloan zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w Euroloan został wyznaczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych oraz została opracowana i wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

 

6. Dane osobowe podawane przez Użytkowników nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim, o ile nie będzie to wymagane lub dozwolone obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą.

 

7. W celu wykonywania działalności Euroloan może, na warunkach określonych w Ustawie, zgodnie z przepisami prawa, udostępniać dane osobowe Użytkowników następującym podmiotom:
a) Biurom Informacji Gospodarczej,
b) firmom windykacyjnym.

 

8. Przetwarzanie wprowadzonych przez Pożyczkobiorców danych osobowych obejmuje:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres zamieszkania,
d) adres e-mail,
e) numer telefonu komórkowego,
f) obywatelstwo,
g) numer PESEL,
h) numer i serię dowodu osobistego,
i) numer rachunku bankowego Pożyczkobiorcy, na który będzie wypłacana pożyczka.

 

9. Użytkownikom przysługuje prawo kontroli i przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo do poprawiania tychże, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

10. Użytkownicy mają prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, jeśli Administrator Danych przetwarzałby je w celach marketingowych lub przekazywał dane osobowe innemu administratorowi danych niezgodnie z Ustawą.

 

11. W celu realizacji uprawnień wymienionych w pkt. 9 i 10 należy skontaktować się z Euroloan, jako Administratorem Danych Osobowych, przez:
a) zgłoszenie telefoniczne na numer
b) zgłoszenie na piśmie na adres
c) zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@euroloan.pl.

 

§ 2. Zasady wykorzystywania plików cookies przez Portal

1. Portal wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika Portalu posiadającego łączność z Internetem (Urządzenie Końcowe), identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera i nie służą przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika ani nie pozwalają na jego identyfikację.

 

2. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies przez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące pliki cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, co oznacza, że pliki cookies będą przechowywane na Urządzeniu Końcowym Użytkownika. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Portalu, w tym związanych z udzielaniem pożyczek.

 

3. Portal wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają personalizowanie wyświetlanych stron Portalu, obsługę logowania i innych operacji wykonywanych w Portalu oraz obsługę reklam i monitorowanie aktywności Użytkowników Portalu.

 

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Euroloan.

 

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

6. W ramach Portalu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu Końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

7. Pliki cookies wykorzystywane są przez podmioty współpracujące z Euroloan (Partnerzy) – Google Inc., spółki Grupy Kapitałowej Euroloan oraz inne podmioty trzecie, które legitymują się własną polityką prywatności.

 

8. Partnerzy wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
a) Google Inc. – pomiar ruchu internetowego,

 

9. Poniższa tabela przedstawia pliki cookies własne Euroloan i Partnerów, zapisywane przez Portal: (tabela będzie uzupełniona przez osoby merytoryczne później)

 

Nazwa Czas Zapisane przez Cel
PREF

NID

SNID
2 lata

6 miesięcy

6 miesięcy
Google

Google używa tych plików cookie, by móc personalizować reklamy w swoich serwisach (np. w wyszukiwarce Google) – zwłaszcza wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany na swoje konto Google. Pliki cookie są również używane do wyświetlania reklam poza stronami Google. Ich główny reklamowy plik cookie nazywa się „id” i jest zapisywany w przeglądarkach pod domeną doubleclick.net.

§ 3. Zmiany w Polityce Prywatności

Euroloan zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Wszystkie osoby korzystające ze strony www.euroloan.pl mogą zapoznać się z aktualną Polityka prywatności Euroloan na Portalu.

Śledź linki, aby znaleźć informacje na temat włączania / wyłączania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari