1.      Zgoda na przekazywanie przez Zleceniodawcę numeru PESEL podmiotu danych oraz danych wskazanych we wniosku podmiotu danych oraz IP sieci komputera, za pośrednictwem którego złożono wniosek pozostałym Uczestnikom celem pozyskania od nich danych zebranych w procesie wnioskowania o zawarcie lub zmianę umowy przez podmiot danych, informacji o wykonywaniu przez podmiot danych zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz zanonimizowanych informacji statystycznych

W celu oceny zdolności kredytowej/wiarygodności płatniczej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnianie przez Instant Money Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 176 mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania:

a)   każdorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przeze mnie Zleceniodawcy wniosku o zawarcie lub zmianę umowy - Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (dalej: PWIP), wskazanym w części A i B listy podmiotów współpracujących z Instant Money w ramach PWIP* – w celu uzyskiwania od tych Uczestników przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich zobowiązań oraz wyników analiz statystycznych;

b)   każdorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przeze mnie Zleceniodawcy wniosku o zawarcie lub zmianę umowy, a następnie w okresie obowiązywania umowy zawartej przeze mnie ze Zleceniodawcą - Uczestnikom PWIP wskazanym w części B listy podmiotów współpracujących z Instant Money w ramach PWIP* – dodatkowo w celu uzyskiwania od tych Uczestników przetwarzanych w ich zbiorach danych moich danych zebranych w procesie wnioskowania do tych Uczestników;

zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Instant Money i ich przetwarzanie przez Instant Money przez 3 lata od ich udostępnienia.

*Lista współpracujących z Instant Money Uczestników PWIP wraz z ich danymi kontaktowymi oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych znajduje się tu:  https://www.credit-check.pl/uczestnicy/instantmoney

 

2.      Zgoda na przekazywanie Zleceniodawcy przez pozostałych Uczestników danych zebranych w procesie wnioskowania o zawarcie lub zmianę umowy przez podmiot danych, informacji o wykonywaniu przez podmiot danych zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz zanonimizowanych informacji statystycznych

W celu oceny zdolności kredytowej/wiarygodności płatniczej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej/wiarygodności płatniczej, oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnianie Instant Money z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 176 przez współpracujących z Instant Money Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, (dalej: Uczestnicy), których lista wraz z ich danymi kontaktowymi oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych znajduje się tu: https://www.credit-check.pl/uczestnicy/instantmoney, przetwarzanych w ich zbiorach danych:

a)      w przypadku Uczestników wskazanych w części A i B listy - informacji o historii moich zobowiązań oraz wyników analiz statystycznych - każdorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przeze mnie Zleceniodawcy wniosku o zawarcie lub zmianę umowy;

b)      w przypadku Uczestników wskazanych w części B listy - dodatkowo przetwarzanych w ich zbiorach danych moich danych zebranych w procesie wnioskowania do tych Uczestników - każdorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przeze mnie Zleceniodawcy wniosku o zawarcie lub zmianę umowy, a następnie w okresie obowiązywania umowy zawartej przeze mnie ze Zleceniodawcą.”

 

3.      Zgoda na przetwarzanie przez Zleceniodawcę w przyszłości danych osobowych podmiotu danych zawartych w umowie, informacji dotyczących wykonywania zobowiązań z niej wynikających oraz danych zebranych w procesie wnioskowania o zawarcie umowy

„W celu przeprowadzania oceny zdolności kredytowej lub wiarygodności płatniczej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej lub wiarygodności płatniczej, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instant Money z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 176, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Instant Money wynikających z zawartej umowy, zbyciu przez Instant Money wierzytelności wynikających z umowy lub rozwiązaniu umowy, moich danych osobowych zawartych w umowie z Instant Money oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Instant Money przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o zawarcie lub zmianę umowy, w tym przetwarzanie ich w analizach statystycznych.”

 

4.      Potwierdzenie poinformowania konsumenta

„Potwierdzam, że zostałem poinformowany:

·         o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

·         o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

·         o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzę, że przetwarzanie danych mnie dotyczące narusza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

·         o dobrowolności udzielenia powyższych zgód;

·         o tym, że przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie powyższych zgód stanowi profilowanie w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie mojej zdolności kredytowej/wiarygodności płatniczej w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii moich zobowiązań oraz wynikach analiz statystycznych;

·         o tym, że wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia ze mną umowy, z zastrzeżeniem, że przysługuje mi w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 

  1. Zgoda na wystąpienie przez Zleceniodawcę do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań konsumenta

„Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Instant Money z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 176 do wystąpienia do Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 34, 31 – 476 Kraków o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.”