Umowa pożyczki

 
Umowa pożyczki odnawialnej
nr...
Zawarta w dniu ...

między:

Mash Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000422999, NIP 5252532791, kapitał zakładowy 200 000 złotych, świadcząca usługi pod marką Euroloan, zwaną dalej Euroloan

oraz
[imię i nazwisko klienta],

zamieszkałą/-ym przy ul. [ulica, numer ulicy, numer mieszkania, kod, miejscowość], PESEL..., nr dowodu osobistego..., obywatela polskiego, zwaną/-ym dalej Pożyczkobiorcą,

łącznie zwanymi także Stronami.


§ 1. Słowniczek

 1. Dostępny Limit – kwota środków z tytułu udzielonej pożyczki, pozostająca do wypłaty na żądanie Pożyczkobiorcy. Informacja o wysokości Dostępnego Limitu znajduje się na Koncie.
 2. Dyspozycja Wypłaty – oświadczenie Pożyczkobiorcy, zgłaszane poprzez Konto, zawierające żądanie wypłaty całości bądź określonej części Dostępnego Limitu.
 3. Dzień Spłaty – dzień miesiąca wybrany przez Pożyczkobiorcę jako dzień, w którym Pożyczkobiorca dokonywać będzie spłat Kwot Minimalnych. Jeśli Pożyczkobiorca wybrał 29, 30 albo 31 dzień miesiąca, a dany miesiąc rozliczeniowy ma mniejszą liczbę dni, zapłata następuje do ostatniego dnia miesiąca.
 4. Konto – profil Pożyczkobiorcy, utworzony po zarejestrowaniu się na stronie www.euroloan.pl i dostępny po zalogowaniu. Zawiera informacje dotyczące pożyczki i służy do składania Dyspozycji Wypłaty oraz innych dyspozycji.
 5. Kwota Minimalna – ustalona przez Pożyczkobiorcę kwota, którą zobowiązany jest on spłacać co miesiąc. Pożyczkobiorca może wybrać dowolną Kwotę Minimalną w przedziale dostępnym na jego Koncie.
 6. Kwota Wypłacona – kwota wypłacona Pożyczkobiorcy przez Euroloan, wskutek Dyspozycji Wypłat, z tytułu udzielonej pożyczki.
 7. Limit – kwota udzielonej pożyczki odnawialnej, z której Pożyczkobiorca może wielokrotnie dokonywać wypłat i spłat w czasie obowiązywania Umowy.
 8. Rachunek Bankowy – rachunek bankowy podany przez Pożyczkobiorcę na Koncie.
 9. Rachunek Spłaty Pożyczki – rachunek bankowy Euroloan przypisany Pożyczkobiorcy, na który Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacać pożyczkę wraz z odsetkami i innymi opłatami. Informacja o numerze Rachunku Spłaty Pożyczki jest dostępna na Koncie oraz na otrzymywanych przez Pożyczkobiorcę rachunkach.
 10. Regulamin – Regulamin udzielania pożyczek przez Euroloan, dostępny na stronie internetowej www.euroloan.pl.
 11. Reklamacja - wystąpienie skierowane do Euroloan przez Pożyczkobiorcę, w którym Pożyczkobiorca zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez  Euroloan.
 12. RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania.
 13. Tabela Opłat i Prowizji – wykaz opłat, które Pożyczkobiorca ma obowiązek ponieść w związku z zwartą Umową. Tabela Opłat i Prowizji może zmienić się na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.
 14. Umowa – niniejsza umowa.

§ 2. Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Euroloan pożyczki odnawialnej, wypłacanej w formie bezgotówkowej na Rachunek Bankowy, na zasadach określonych w Umowie.
 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić wypłacone mu środki wraz z oprocentowaniem i innymi opłatami, na zasadach określonych w Umowie.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 3. Kwota, termin i sposób wypłaty pożyczki

 1. Całkowita kwota pożyczki, czyli kwota udostępnionych Pożyczkobiorcy środków pieniężnych w formie Limitu, wynosi …. złotych.
 2. Udzielona pożyczka będzie wypłacana w każdym czasie przez Euroloan na Rachunek Bankowy, po przyjęciu przez Euroloan Dyspozycji Wypłaty z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej.
 3. W przypadku złożenia pierwszej Dyspozycji Wypłaty ze środków z tytułu udzielonej pożyczki, Dyspozycja ta nie może przekroczyć 50% kwoty przyznanego Limitu. Pożyczkobiorca będzie mógł skorzystać z Limitu w pełnej wysokości po spełnieniu następujących warunków:
  1. Pożyczkobiorca prześle SMSem prawidłowy kod, otrzymany droga listowną, na numer wskazany w liście  z telefonu, który został podany podczas rejestracji w serwisie www.euroloan.pl
  2. Pożyczkobiorca dokona spłaty pierwszej kwoty minimalnej. Spłata pierwszej kwoty minimalnej może nastąpić nie wcześniej niż po wystawieniu przez Euroloan pierwszego Rachunku.
 4. Kwota Dostępnego Limitu ulega odnowieniu o wysokość dokonanej spłaty kapitału pożyczki, maksymalnie do wysokości Limitu. Pożyczkobiorca może składać kolejne Dyspozycje Wypłaty do wysokości niewypłaconej kwoty Limitu.

§ 4. Stopa oprocentowania pożyczki

 1. Za przyznanie Limitu nie są pobierane opłaty.
 2. Oprocentowaniu podlega każda Kwota Wypłacona. Oprocentowanie naliczane jest od dnia realizacji Dyspozycji Wypłaty do dnia spłaty całego kapitału pożyczki na Rachunek Spłaty Pożyczki.
 3. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi dwukrotność kwoty stanowiącej  sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) i 3,5  punktów procentowych w skali roku.  W przypadku zmiany stopy referencyjnej NBP, wysokość oprocentowania ulega automatycznie zmianie o czym Euroloan zawiadomi  Pożyczkobiorcę  drogą mailową oraz poprzez przesłanie komunikatu za pośrednictwem Konta. Zmiana wysokości   oprocentowania będzie miała wpływ na wysokość zobowiązań Pożyczkobiorcy. Informacja o aktualnej stopie referencyjnej NBP jest dostępna na stronie internetowej NBP pod adresem www.nbp.pl
 4. Oprocentowanie Kwoty Wypłaconej wynosi na dzień zawarcia niniejszej Umowy 7.2% w skali roku.

§ 5.Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)

 1. RRSO w dniu zawarcia Umowy wynosi….
 2. Do obliczenia wysokości RRSO przyjęto następujące założenia, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim:
  1. jako że Umowa daje Pożyczkobiorcy swobodę dokonywania wypłat, przyjęto, że cały Limit, tj. … złotych, został wypłacony od razu i w całości,
  2. jako że Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, do obliczenia RRSO przyjęto założenie, że pożyczka została udzielona na okres 1 roku, począwszy od dnia pierwszej wypłaty oraz że płatność końcowa dokonywana przez Pożyczkobiorcę pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty, ewentualnie odsetki i inne opłaty
  3. jako że Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, do obliczenia RRSO przyjęto założenie, że kapitał jest spłacany przez Pożyczkobiorcę w równych płatnościach miesięcznych, przy czym pierwsza płatność jest dokonywana w miesiąc po pierwszej wypłacie. Odsetki i inne opłaty stosuje się odpowiednio do tych wypłat i spłat kapitału oraz zgodnie z ustaleniami Umowy.

§ 6.Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę

Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę (podawana obowiązkowo, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim), przy założeniu, że Pożyczkobiorca wypłacił Limit w całości od razu po zawarciu Umowy i spłaca go przez comiesięczne spłaty Kwoty Minimalnej, na zasadach określonych w Umowie, wynosi… zł.

§ 7. Zasady i terminy spłaty pożyczki

 1. Limit przyznany został na czas nieokreślony.
 2. Dopóki Pożyczkobiorca nie złoży żadnej Dyspozycji Wypłaty, nie jest zobowiązany do zapłaty Euroloan jakichkolwiek środków pieniężnych, z wyjątkiem opłaty identyfikacyjnej (1zł), wymienionej w Tabeli Opłat i Prowizji.
 3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Kwot Wypłaconych wraz z należnymi odsetkami i innymi opłatami, na Rachunek Spłaty Pożyczki, którego numer wskazany jest na Koncie oraz na rachunku otrzymanym od Euroloan.
 4. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do comiesięcznej spłaty wybranej przez siebie Kwoty Minimalnej, która w dniu zawarcia Umowy wynosi… złotych. W przypadku gdy kwota pozostałych do spłaty opłat, odsetek i kapitału pożyczki jest mniejsza niż Kwota Minimalna, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty tej mniejszej kwoty.
 5. W przypadku, gdy w wyniku wpłat dokonanych przez Pożyczkobiorcę, na Rachunku Spłaty Pożyczki wystąpi nadpłata, Pożyczkobiorca może dokonać wypłaty tych środków w dowolnym czasie. Środki przewyższające przyznany Limit znajdujące się na rachunku Euroloan są nieoprocentowane.
 6. Euroloan prześle Pożyczkobiorcy co miesiąc rachunek, w którym wskazana zostanie kwota do zapłaty w danym miesiącu, równa wybranej przez Pożyczkobiorcę Kwocie Minimalnej, z rozbiciem na poszczególne pozycje, wraz z terminem zapłaty, numerem Rachunku Spłaty Pożyczki i innymi danymi. Rachunek przesyłany będzie Pożyczkobiorcy w formie elektronicznej, na podany przez Pożyczkobiorcę adres e-mail albo w formie papierowej, na podany przez Pożyczkobiorcę adres pocztowy lub będzie dostępny na jego Koncie – w zależności od tego, jaką formę rachunku Pożyczkobiorca wybierze.
 7. Pożyczkobiorca spłaca Kwotę Minimalną w Dniu Spłaty, aż do spłaty kapitału oraz wszystkich innych należnych opłat i odsetek.
 8. Wpłacane przez Pożyczkobiorcę środki pieniężne zaliczane są w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, w drugiej na spłatę opłat, a w trzeciej na zwrot wypłaconego kapitału pożyczki.

§ 8. Koszty

 1. Założenie Konta na stronie www.euroloan.pl oraz przyznanie Limitu jest bezpłatne.
 2. Za: złożenie Dyspozycji Wypłaty, miesięczny koszt utrzymania Konta, roczny koszt utrzymania Limitu, weryfikację tożsamości Pożyczkobiorcy, wybór rachunku papierowego, zmianę Rachunku Bankowego, zmianę parametrów pożyczki zgodnie z paragrafem 13, zablokowanie Limitu z powodu opóźnienia w spłacie pożyczki zgodnie z paragrafem 9.9, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do uiszczenia prowizji i opłat wymienionych w Tabeli Opłat i Prowizji.
 3. Obowiązek zapłaty Opłaty Rocznej powstaje, jeśli w danym roku Pożyczkobiorca dokonał co najmniej jednej wypłaty w oparciu o złożoną Dyspozycję Wypłaty. Opłata jest wymagalna w dniu, w którym mija rok od złożenia Dyspozycji Wypłaty. Opłata roczna obowiązuje w wysokości określonej w chwili złożenia pierwszej w danym roku Dyspozycji Wypłaty.
 4. Opłaty i prowizje mogą ulec zmianie przez ogłoszenie nowej Tabeli Opłat i Prowizji na stronie internetowej www.euroloan.pl. Informacja o nowej Tabeli Opłat i Prowizji zostanie ponadto przesłana Pożyczkobiorcy na podany przez niego adres e-mail i wyświetlona na jego Koncie. Zmieniona wysokość opłat i prowizji ma zastosowanie do Dyspozycji Wypłaty złożonych w dniu, w którym nowa Tabela Opłat i Prowizji obowiązuje. W stosunku do uprzednich Dyspozycji Wypłat obowiązuje Tabela Opłat i Prowizji właściwa w dniu ich składania.
 5. Opłaty i prowizje obowiązujące Pożyczkobiorcę w dniu zawarcia Umowy, zostały wymienione w Załączniku 3, stanowiącym część Umowy.

§ 9. Skutki zalegania przez Pożyczkobiorcę ze spłatą pożyczki oraz skutki zaprzestania spłacania pożyczki

 1. Opóźnienie w spłacie pożyczki nie zwalnia Pożyczkobiorcy z dalszego spłacania pożyczki zgodnie z Umową.
 2. Za opóźnienie w spłacaniu każdej Kwoty Minimalnej naliczane są odsetki za opóźnienie w wysokości dwu krotności kwoty stanowiącej sumę stopy  referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, w stosunku rocznym. Odsetki za opóźnienie w dniu zawarcia umowy wynoszą 11.2% w stosunku rocznym; jeśli wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego ulegnie zmianie, oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego także ulegnie zmianie.
 3. W przypadku braku płatności w terminie i zaprzestania spłacania pożyczki, Euroloan podejmie kroki w celu odzyskania swoich należności.
 4. Należności za opóźnienie są doliczane do rachunku przesyłanego Pożyczkobiorcy i spłacane przez niego w ramach comiesięcznej spłaty Kwoty Minimalnej, zgodnie z paragrafem 7.6.
 5. W przypadku braku płatności w terminie, Euroloan wysyła Pożyczkobiorcy wezwanie do zapłaty. W przypadku niespłacenia wskazanej w nim kwoty w terminie, Euroloan może ponawiać wysyłanie wezwań do zapłaty w odstępach dwutygodniowych lub przekazać sprawę Pożyczkobiorcy firmie windykacyjnej.
 6. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłat za każde wezwanie do zapłaty, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji..
 7. W przypadku gdy Pożyczkobiorca zacznie spłacać pożyczkę przed przekazaniem jego sprawy firmie windykacyjnej, opłaty za wezwania do zapłaty będą rozliczane zgodnie z postanowieniami paragrafu 9.4.
 8. Spóźnione płatności są zaliczane na najstarszy zaległy rachunek.
 9. W przypadku opóźnienia w spłacie powyżej 3 dni, Euroloan zablokuje Pożyczkobiorcy możliwość dokonywania wypłat z Limitu do czasu spłaty zaległości.
 10. W razie zalegania przez Pożyczkobiorcę z płatnościami, Euroloan może podjąć działania zmierzające do wpisania Pożyczkobiorcy do rejestrów dłużników, prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej.
 11. W przypadku zaprzestania przez Pożyczkobiorcę uiszczania płatności, Euroloan przekaże sprawę Pożyczkobiorcy do firmy windykacyjnej.
 12. Firma windykacyjna może skierować przeciwko Pożyczkobiorcy pozew o zapłatę do sądu, a w konsekwencji doprowadzić do egzekucji komorniczej z całego majątku Pożyczkobiorcy, w celu odzyskania wszystkich należności, które Pożyczkobiorca jest winien Euroloan.
 13. W przypadkach zalegania przez Pożyczkobiorcę z zapłatą, bądź negatywnej oceny zdolności kredytowej Klienta Euroloan ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 14-dniowego wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie dokonane zostanie na trwałym nośniku - w formie elektronicznej - z adresu wypowiedzenie@euroloan.pl, pisemnej lub w wezwaniu do zapłaty.
 14. Po upływie terminu wypowiedzenia zgodnie z paragrafem 9.13., Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Euroloan wszystkie Kwoty Wypłacone wraz z należnymi opłatami i odsetkami.

§ 10. Odstąpienie przez Pożyczkobiorcę od Umowy

 1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy.
 2. Skuteczne odstąpienie sprawia, że Umowa traktowana jest tak, jak gdyby nigdy nie została zawarta. Ani Pożyczkobiorca, ani Euroloan nie są w takiej sytuacji związane Umową.
 3. Odstąpienie od Umowy sprawia, że Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić pożyczkę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od wysłania do Euroloan oświadczenia o odstąpieniu. Pożyczkobiorca ma obowiązek zapłacić odsetki w wysokości wynikającej z Umowy, przy założeniu, że  Pożyczkobiorca wypłacił Limit w całości od razu po zawarciu Umowy, kwota odsetek  wynosi … złotych za każdy dzień aż do dnia zwrotu pożyczki. Jeśli Pożyczkobiorca nie zwróci pożyczki w ciągu 30 dni, za każdy kolejny dzień ma obowiązek zapłaty  odsetek za opóźnienie, w wysokości równej dwukrotności kwoty stanowiącej sumę aktualnie obowiązującej stopy referencyjnej  Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, w stosunku rocznym. Na dzień zawarcia Umowy stopa odsetek za opóźnienie wynosi 11.2% w stosunku rocznym.
 4. Przy założeniu, że Pożyczkobiorca wypłacił Limit w całości przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, kwota odsetek należnych w stosunku dziennym za opóźnienie, o których mowa w ust. 3, na dzień zawarcia Umowy wynosi ....... złotych dziennie, jest to kwota maksymalna. Jeżeli  Pożyczkobiorca przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu wypłaci kwotę odpowiadająca 50% Limitu, kwota odsetek należnych w stosunku dziennym za opóźnienie, o których mowa w ust. 3, na dzień zawarcia Umowy wynosi ....... złotych dziennie.
 5. W celu ułatwienia Pożyczkobiorcy odstąpienia od Umowy, Euroloan załącza wzór odstąpienia od Umowy (Załącznik 1). Pożyczkobiorca może skorzystać z tego wzoru przy odstąpieniu, ale nie ma takiego obowiązku.
 6. Odstąpienie może zostać dokonane przez wysłanie na adres Euroloan.

§ 11. Spłata pożyczki przed terminem

 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie spłacić część lub całość Kwoty Wypłaconej, przed terminem wynikającym z Umowy. Oznacza to, że Pożyczkobiorca zawsze może spłacić kwotę wyższą niż Kwota Minimalna. Spłaty zaliczane są w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, w drugiej na spłatę opłat, a w trzeciej na zwrot wypłaconego kapitału.
 2. Pożyczkobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu spłaty przed terminem Kwot Wypłaconych.
 3. W przypadku przedterminowej spłaty całości Kwoty Wypłaconej prowizja ulega obniżeniu o wysokość niewymagalnych rat prowizji z wyjątkiem raty prowizji płatnej w najbliższym terminie spłaty raty pożyczki.

§ 12. Wypowiedzenie Umowy

 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych opłat, wypowiedzieć Umowę, za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Ponadto, Pożyczkobiorca ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku zmiany Regulaminu lub Tabeli Opłat i Prowizji, przy zachowaniu takiego samego terminu. Wypowiedzenie może nastąpić na piśmie lub w formie elektronicznej.
 2. Euroloan ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę na trwałym nośniku na piśmie lub w formie elektronicznej - z adresu wypowiedzenie@euroloan.pl, zgodnie z art. 42 ustawy o kredycie konsumenckim, tj. z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust.13 Umowy,  Euroloan ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę na trwałym nośniku – na piśmie lub w formie elektronicznej z adresu wypowiedzenie@euroloan.pl, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Po upływie terminu wypowiedzenia Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Euroloan wszystkie Wypłacone Kwoty wraz z należnymi opłatami i odsetkami.
 5. Euroloan ma prawo zablokować Pożyczkobiorcy możliwość dokonywania wypłat z Limitu, ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach
  1. zgodnie z paragrafem 9.9., gdy Pożyczkobiorca zalega powyżej 3 dni z zapłatą, do czasu spłaty zaległości,
  2. negatywnej oceny zdolności kredytowej, dokonywanej przez Euroloan, do czasu odzyskania zdolności kredytowej

§ 13. Zmiana parametrów pożyczki

 1. Pożyczkobiorca ma prawo zmienić następujące parametry za pomocą swojego Konta na stronie www.euroloan.pl:
  1. wysokość Limitu,
  2. wysokość Kwoty Minimalnej,
  3. Dzień Spłaty,
  4. rodzaj wysyłanego rachunku (papierowy albo elektroniczny),
  5. Rachunek Bankowy.
 2. Zmiana Dnia Spłaty jest możliwa jedynie, jeśli Pożyczkobiorca zapłacił ostatni rachunek, z uwzględnieniem paragrafu 9.8.
 3. Zmiana parametrów pożyczki przez Pożyczkobiorcę dokonywana jest wyłącznie poprzez Konto.
 4. W przypadku pozytywnej oceny współpracy Pożyczkobiorcy z Euroloan, Euroloan może zaproponować Pożyczkobiorcy obniżenie oprocentowania. W takiej sytuacji obniżenie nastąpi po wyrażeniu zgody przez Pożyczkobiorcę.

§ 14. Reklamacje

 1. Pożyczkobiorca ma prawo złożyć Reklamację.
 2. Reklamację można przesyłać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej reklamacje@euroloan.pl albo w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres siedziby Euroloan.
 3. Euroloan dokłada starań, aby Reklamacja została rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Pożyczkobiorcę, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
 4. Poprawnie złożona Reklamacja powinna zawierać:
  1. Imię, Nazwisko, adres e-mail albo adres zamieszkania Pożyczkobiorcy składającego Reklamację
  2. Wyczerpujący opis problemu, który jest podstawą złożenia Reklamacji
 5. Po rozpatrzeniu Reklamacji Euroloan wysyła Pożyczkobiorcy, na podany przez niego adres poczty elektronicznej albo adres zamieszkania, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego. W przypadku nieuznania Reklamacji Euroloan wskaże w odpowiedzi Pożyczkobiorcy możliwe środki odwoławcze oraz instytucje rozpatrujące spory w zakresie roszczeń Pożyczkobiorcy.

§ 15.Pozasądowe rozpatrywanie sporów

 1. Spór między Pożyczkobiorcą a Euroloan  może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.  W tym celu Pożyczkobiorca może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem Pożyczkodawcą do Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach  ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1348).
 2. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016  r.o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla Euroloan jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl).
 3. Ponadto, przed ewentualnym postępowaniem sądowym Pożyczkobiorca i Euroloan  mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia  sporu przez mediatora powołanego w trybie określonym w art.183.1 – 18.315 Kodeksu postępowania cywilnego. W takim przypadku mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa o mediację może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art.183.6 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Internetu korzystając z platformy ODR, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

§ 16.Postanowienia końcowe

 1. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mieszczącego się przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, http://uokik.gov.pl.
 2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
 3. Pożyczkobiorca ma obowiązek powiadamiania Euroloan o zmianie swoich danych, podanych podczas procesu rejestracji Konta na stronie www.euroloan.pl.
 4. Euroloan ma obowiązek powiadomienia Pożyczkobiorcy o zmianie swoich danych, związanych z wykonaniem Umowy.
 5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
 6. Częścią Umowy są następujące załączniki:
  1. Załącznik 1. Wzór odstąpienia od umowy pożyczki,
  2. Załącznik 2. Regulamin udzielania pożyczek przez Euroloan,
  3. Załącznik 3. Tabela Opłat i Prowizji.
Mash Poland Sp. z o.o. [Imię i Nazwisko Pożyczkobiorcy]


Śledź linki, aby znaleźć informacje na temat włączania / wyłączania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari