Europejski Arkusz Informacyjny

 

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca:


Adres:


Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
Mash Poland Spółka z ograniczoną, odpowiedzialnością (poprzednio Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o.), świadcząca usługi pod marką Euroloan, zwana dalej Euroloan

Ul. Aleje Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa

cok@euroloan.pl
www.euroloan.pl

2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu: Pożyczka Odnawialna
Całkowita kwota kredytu:

Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Pani/ Panu udostępnione.
Terminy i sposób wypłaty kredytu:

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/ Pan środki pieniężne.

Środki pieniężne zostaną przelane na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w ciągu 1 dnia roboczego, jeśli Pożyczkobiorca zostanie pozytywnie zweryfikowany w BIK i BIG InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów S.A., ERIF BIG S.A
Czas obowiązywania umowy: Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony i może być wypowiedziana przez Pożyczkobiorcę w każdej chwili.
Zasady i terminy spłaty kredytu: Pożyczkobiorca będzie musiał dokonać spłaty na następujących warunkach:

Po wypłaceniu dowolnej kwoty z Limitu należy co miesiąc, w dniu wybranym jako Dzień Spłaty spłacić wybraną Kwotę Minimalną, a jeśli ostatnia rata będzie niższa niż Kwota Minimalna – należy spłacić tę niższą kwotę. Płatności Kwoty Minimalnej należy dokonać w terminie wskazanym na rachunku, przelewem na wskazany na nim numer konta bankowego.

Odsetki i opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób:
Wpłacana przez Pożyczkobiorcę co miesiąc Kwota Minimalna będzie zaliczana w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, w drugiej na spłatę opłat, a w trzeciej na zwrot wypłaconego kapitału pożyczki.
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta:

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt.

Całkowita kwota do zapłaty, przy założeniu, że Pożyczkobiorca wypłaci Limit w całości, od razu po zawarciu Umowy i spłaci go przez comiesięczne spłaty Kwoty Minimalnej, wynosi zł

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany: 7.2% w stosunku rocznym, zmienne (dwukrotność kwoty stanowiącej sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych w skali roku). W przypadku zmiany stopy referencyjnej NBP, wysokość oprocentowania ulega automatycznie zmianie.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania:

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Pani/ Panu w porównaniu oferowanych kredytów

od 43,89% do 113,17% 

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej:

Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Panią/ Pana umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy

Nie jest konieczne zawarcie umowy ubezpieczenia spłaty kredytu.

Nie jest konieczne skorzystanie z innej usługi dodatkowej.
Koszty, które zobowiązana/-y będzie Pani/ Pan ponieść w związku z umową o kredyt:

Opłata za przyznanie Limitu – 0 zł

Prowizja od wypłaty środków –  od 16% do 45%

Opłata miesięczna za utrzymanie Konta – 39 zł

Opłata roczna za utrzymanie Limitu – 20 zł

Opłata za weryfikację płatności – 0 zł

Opłata za identyfikację Pożyczkobiorcy (opłata jest zwracana w każdym przypadku) – 1 zł

Zapoznaj się z tabela opłat i prowizji w sekcji Cennik

Skutek braku płatności:

Skutki braku płatności mogą być dla Pani/ Pana następujące

Brak płatności może mieć dla Pożyczkobiorcy poważne konsekwencje i utrudnić w przyszłości otrzymanie pożyczki.

Maksymalna wysokość Limitu, którą Pożyczkobiorca będzie mógł otrzymać w przyszłości będzie mniejsza niż Limit, który można otrzymać, spłacając terminowo Kwoty Minimalne.

W przypadku opóźnienia w spłacie, Euroloan zablokuje Pożyczkobiorcy możliwość dokonywania wypłat z Limitu do czasu spłaty zaległości.

Brak lub opóźnienie w płatności nie zwalnia od zapłaty określonych w umowie opłat oraz odsetek za korzystanie z udostępnionego kapitału.

W przypadku braku lub opóźnienia płatności Pożyczkobiorca może zostać obciążony następującymi opłatami:
- odsetki w wysokości 11.2 % w stosunku rocznym naliczane za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należnych opłat
- Opłata za obsługę każdej nieterminowej spłaty – 0 zł
- Opłata za pisemne upomnienie – 1-sze: 0 zł
- Opłata za pisemne upomnienie – 2-gie: 0 zł
- Opłata za pisemne upomnienie – 3-cie: 0 zł

W razie zalegania z płatnościami i braku reakcji na monity oraz wezwania do zapłaty, sprawa Pożyczkobiorcy zostanie przekazana firmie windykacyjnej, celem ściągnięcia należności.

4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy:

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pani/Pan prawo do odstąpienia od umowy.

Tak
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie:

Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

Tak
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem: Nie
Sprawdzenie w bazie danych:

Jeżeli kredytodawca odmówi Pani/ Panu udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Pani/ Panu bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano.

Zostanie Pani/Pan sprawdzona/-y w bazie danych:
- BIG Info Monitor S.A.
- Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.
- Krajowy Rejestr Długów S.A.
- Biuro Informacji Kredytowej S.A.
- KBIG S.A.
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt:

Ma Pani/ Pan prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pani/ Pan warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego.

Tak

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy
Rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Przedsiębiorców, nr 0000422999, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Organ nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
b) dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy: Pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, przy czym termin ten jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca 14. dnia wyśle oświadczenie o odstąpieniu.

Przy zawarciu umowy Pożyczkobiorca otrzyma wzór odstąpienia od umowy pożyczki, razem z umową. W razie chęci odstąpienia od umowy, wystarczy wypełnić wzór, podpisać go i wysłać na adres: Centrum Obsługi Klienta Mash Poland Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa

lub wysłać wersję elektroniczną z adresu e-mail podanego przy rejestracji w serwisie Euroloan, umieszczając w tytule maila słowo „odstąpienie”, na adres e-mail: cok@euroloan.pl.

Odstąpienie od umowy skutkuje tym, że Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić Euroloan przelaną na swoje konto kwotę pożyczki niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od wysłania przez Pożyczkobiorcę oświadczenia o odstąpieniu.

W ciągu tych 30 dni Pożyczkobiorca ma obowiązek zapłacić Euroloan odsetki w wysokości ustalonej w umowie za każdy dzień, aż do dnia zwrotu pożyczki.

Jeśli Pożyczkobiorca nie zwróci pożyczki w ciągu 30 dni, po tym czasie naliczone zostaną dodatkowo odsetki za opóźnienie za każdy dzień przypadający po okresie 30 dni, aż do dnia spłaty pożyczki. Wysokość tych odsetek wynosić będzie 11.2%.
c) dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów:

Wszelkie spory, wątpliwości i reklamacje, które mogą wyniknąć z zawartej umowy można rozwiązywać w sposób polubowny, informując o nich Euroloan i przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Euroloan.

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@euroloan.pl.

Spór między Pożyczkobiorcą a Euroloan może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów. W tym celu Pożyczkobiorca może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem Pożyczkodawcą do Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1348).

 Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r.o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla Euroloan jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl) .

Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Internetu korzystając z platformy ODR, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Śledź linki, aby znaleźć informacje na temat włączania / wyłączania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari