Euroloan-sovellus
Euroloan app store
Euroloan Google play

Regulamin udzielania pożyczek


Postanowienia Wstępne

 • Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania pożyczek oraz wypłat na podstawie Umów zawieranych przez Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o. z Pożyczkobiorcami, drogą elektroniczną, udzielanych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, udostępnianych w ramach strony internetowej Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o., prowadzonej pod adresem www.euroloan.pl.
 • W razie rozbieżności między treścią Umowy a Regulaminem wiążące są postanowienia Umowy.
 • Zawarcie Umowy oznacza zaakceptowanie Regulaminu.

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:
 
 • Dyspozycja Wypłaty – oświadczenie Pożyczkobiorcy, zgłaszane przez Konto, zawierające żądanie wypłaty całości bądź określonej części dostępnego Limitu.
 • Dzień Spłaty – dzień miesiąca wybrany przez Pożyczkobiorcę jako dzień, w którym Pożyczkobiorca dokonywać będzie spłat Kwot Minimalnych. Jeśli Pożyczkobiorca wybrał 29, 30 albo 31 dzień miesiąca, a dany miesiąc rozliczeniowy ma mniejszą liczbę dni, zapłata następuje do ostatniego dnia miesiąca.
 • Euroloan – Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Działdowska 11/10, 01-184 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422999, NIP 5252532791, z kapitałem zakładowym w wysokości 200000 zł.
 • Konto – profil Pożyczkobiorcy, utworzony po zarejestrowaniu się na stronie www.euroloan.pl i dostępny po zalogowaniu. Zawiera informacje dotyczące pożyczki i służy do składania Dyspozycji Wypłat oraz innych dyspozycji.
 • Kwota Minimalna – wybrana przez Pożyczkobiorcę kwota, którą zobowiązany jest on spłacać co miesiąc. Pożyczkobiorca może wybrać dowolną Kwotę Minimalną w przedziale dostępnym na jego Koncie.
 • Limit – kwota udzielonej pożyczki odnawialnej, z której Pożyczkobiorca może wielokrotnie dokonywać wypłat i spłat w czasie obowiązywania Umowy.
 • Polityka Prywatności – dokument dostępny na Portalu, regulujący sposób w jaki Euroloan przetwarza dane osobowe Pożyczkobiorców i osób odwiedzających Portal.
 • Portal – strona internetowa www.euroloan.pl.
 • Pożyczkobiorca – konsument, czyli osoba fizyczna, która w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową zamierza zawrzeć lub zawarła z Euroloan Umowę.
 • Rachunek Spłaty Pożyczki – rachunek bankowy Euroloan przypisany Pożyczkobiorcy, na który Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacać pożyczkę wraz z odsetkami i innymi opłatami. Informacja o numerze Rachunku Spłaty Pożyczki jest dostępna na Koncie oraz na otrzymywanych przez Pożyczkobiorcę rachunkach.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin udzielania pożyczek przez Euroloan, dostępny na stronie internetowej www.euroloan.pl.
 • Tabela Opłat i Prowizji – wykaz opłat, które Pożyczkobiorca ma obowiązek ponieść w związku z zawartą Umową. Tabela Opłat i Prowizji może ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.
 • Umowa – umowa, na podstawie której Euroloan udziela Pożyczkobiorcy pożyczki odnawialnej, do wysokości określonego Limitu.

§ 2. Udostępnienie Regulaminu

Euroloan udziela pożyczek zgodnie z niniejszym Regulaminem. Euroloan nieodpłatnie udostępnia Regulamin na Portalu w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

§ 3. Warunki zawarcia Umowy i wypłaty pożyczki

 • Do zawarcia Umowy i otrzymania pożyczki, konieczne jest utworzenie własnego Konta przez zarejestrowanie się na stronie www.euroloan.pl.
 • Pożyczka może zostać udzielona jedynie osobie, która zawarła z Euroloan Umowę.
 • Umowa zawarta między Euroloan i Pożyczkobiorcą jest „umową o kredyt konsumencki zawieraną na odległość” w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. i podlega regulacjom tej ustawy.
 • Pożyczka jest przyznawana jedynie po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
 • Euroloan bada zdolność kredytową i dokonuje oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy w trakcie obowiązywania Umowy.
 • Euroloan ma prawo odmówić udzielenia pożyczki w razie negatywnej oceny zdolności kredytowej. Jeżeli odmowa nastąpiła na podstawie informacji uzyskanych z Biura Informacji Gospodarczej lub Biura Informacji Kredytowej, Euroloan poinformuje o tym Pożyczkobiorcę.
 • Umowa może zostać zawarta, jedynie z osobą, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada numer PESEL,
  • ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce,
  • ma polskie obywatelstwo,
  • posiada rachunek bankowy w Polsce,
  • posiada adres e-mail,
  • posiada telefon komórkowy działający u jednego z operatorów prowadzących działalność na terytorium Polski,
  • zaakceptuje Politykę Prywatności Euroloan,
  • pobierze formularz informacyjny dla swojej pożyczki,
  • wyrazi zgodę na sprawdzenie swoich danych w BIG InfoMonitor S.A., Krajowym Rejestrze Długów S.A., ERIF BIG S.A. oraz Biurze Informacji Kredytowej,
  • zaakceptuje niniejszy Regulamin,
  • pobierze projekt swojej Umowy i zaakceptuje warunki tej Umowy.
 • Po zawarciu Umowy wypłata środków nastąpi, jeśli:
  • Pożyczkobiorca przeleje na wskazany rachunek bankowy 1 zł w celu potwierdzenia swojej tożsamości,
  • sprawdzenie Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej oraz Biurze Informacji Kredytowej da wynik pozytywny.
 • Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego, rzetelnego i zgodnego z prawdą informowania Euroloan o wszelkich zmianach danych podanych podczas procesu rejestracji, w szczególności o zmianie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu e-mail, stanu cywilnego i zawodowego.

§ 4. Proces rejestracji i zawarcie Umowy

 • W celu zawarcia Umowy Pożyczkobiorca ustawia wstępnie wybrane parametry pożyczki na Portalu (Limit, Kwotę Minimalną i Dzień Spłaty) oraz przechodzi proces rejestracji, by utworzyć swoje Konto.
 • Rejestracja odbywa się przez stronę www.euroloan.pl.
 • Podczas procesu rejestracji niezbędne jest podanie następujących, danych:
  • imienia,
  • nazwiska,
  • wymyślonej przez siebie nazwy użytkownika (loginu), która będzie różniła się od innych zarejestrowanych nazw użytkowników,
  • wymyślonego przez siebie hasła do swojego Konta,
  • adresu zamieszkania,
  • adresu e-mail,
  • numeru telefonu komórkowego,
  • obywatelstwa,
  • numeru PESEL,
  • numeru i serii dowodu osobistego,
  • nazwy banku w Polsce, w którym Pożyczkobiorca ma rachunek bankowy,
  • numeru rachunku bankowego Pożyczkobiorcy,.
 • Na kolejnym etapie rejestracji Pożyczkobiorca podaje dotyczące go informacje, które służą do oceny zdolności kredytowej.
 • Po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej, Pożyczkobiorcy zostanie przyznany Limit. Pożyczkobiorca może w tym momencie zmniejszyć lub zwiększyć wysokość Limitu, który chce wziąć, a także zmienić Dzień Spłaty i Kwotę Minimalną.
 • Kwota Minimalna jest wybierana przez Pożyczkobiorcę w ramach dostępnych wartości skalkulowanych przez Euroloan.
 • Po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej, ostatecznym ustawieniu parametrów pożyczki i wyrażeniu przez Pożyczkobiorcę zgody na sprawdzenie jego danych w Biurach Informacji Gospodarczej oraz Biurze Informacji Kredytowej, Pożyczkobiorca pobiera formularz informacyjny dla kredytu konsumenckiego i projekt swojej Umowy w celu zapoznania się z nimi. Wyrażenie zgody na sprawdzenie danych w BIG i BIK oraz akceptacja treści Umowy powoduje zawarcie Umowy i utworzenie Konta.
 • Pożyczkobiorca otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość powitalną od Euroloan zwierającą link umożliwiający weryfikację adresu e-mail. Weryfikacja odbywa się poprzez kliknięcie na wyżej opisany link. Potwierdzenie adresu e-mail jest konieczne do dokonywania wypłat z limitu.
 • Po zawarciu Umowy Pożyczkobiorca zobowiązany jest przelać na wskazany numer rachunku bankowego 1 zł, ze swojego rachunku bankowego podanego podczas rejestracji, w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Potwierdzenie tożsamości jest konieczne do dokonywania wypłat z Limitu.
 • Po potwierdzeniu tożsamości Pożyczkobiorca zostanie sprawdzony w Biurach Informacji Gospodarczej oraz Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli sprawdzenie da wynik pozytywny, Pożyczkobiorca może wypłacać środki z Limitu z zastrzeżeniem punktu 11 poniżej. Jeśli sprawdzenie da wynik negatywny, Umowa rozwiązuje się.
 • W przypadku wybranych klientów, Euroloan zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji oraz może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów.

§ 5. Limit i parametry udzielonej pożyczki

 • Limit może być wypłacany w całości lub części.
 • W przypadku Dyspozycji Wypłaty części Limitu, Pożyczkobiorca może żądać wypłaty środków pieniężnych do wysokości środków pozostałych na Limicie.
 • Limit odnawia się o wysokość dokonanej spłaty kapitału pożyczki.
 • Pożyczkobiorca może dokonywać zmian parametrów pożyczki (Limitu, Kwoty Minimalnej i Dnia Spłaty) na zasadach określonych w Umowie.
 • Możliwość dokonywania zmian w parametrach pożyczki zostaje zablokowana w przypadku braku spłaty Kwoty Minimalnej w terminie. Możliwość ta może zostać odblokowana, jeśli Pożyczkobiorca uiści wszystkie zaległe płatności przed przekazaniem sprawy Pożyczkobiorcy firmie windykacyjnej.
 • Możliwość dokonywania wypłat z Limitu zostaje zablokowana w przypadku braku zapłaty Kwoty Minimalnej w terminie. Możliwość ta może zostać odblokowana, jeśli Pożyczkobiorca uiści wszystkie zaległe płatności przed przekazaniem sprawy Pożyczkobiorcy firmie windykacyjnej.
 • Pożyczkobiorca może w każdej chwili zmniejszyć wysokość przyznanego Limitu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 • Pożyczkobiorca może w każdej chwili złożyć wniosek o zwiększenie przyznanego Limitu. Zwiększenie Limitu uzależnione jest od oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy. Za zwiększenie limitu pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
 • Euroloan może zaproponować Pożyczkobiorcy zwiększenie jego Limitu, bez dodatkowych opłat, w następujących sytuacjach:
  • pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy Pożyczkobiorcy z Euroloan,
  • uzyskania informacji na temat Pożyczkobiorcy, które w pozytywny sposób wpływają na ocenę jego zdolności kredytowej.
  Zwiększenie Limitu wymaga zgody Pożyczkobiorcy.
 • W przypadku zwiększenia Limitu – jeśli dotychczasowa Kwota Minimalna jest niższa niż wynikająca z poziomu ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy i nowej kwoty Limitu – Kwota Minimalna ulega zwiększeniu do minimalnego możliwego poziomu.
 • Euroloan może zmniejszyć Limit przyznany Pożyczkobiorcy, bez dodatkowych opłat, jeśli:
  • ryzyko kredytowe Pożyczkobiorcy ulegnie zwiększeniu,
  • Euroloan uzyska informacje, które wpłyną negatywnie na ocenę zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
 • Euroloan może zaproponować Pożyczkobiorcy zmniejszenie jego Kwoty Minimalnej, bez dodatkowych opłat, w następujących sytuacjach:
  • pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy Pożyczkobiorcy z Euroloan,
  • uzyskania informacji na temat Pożyczkobiorcy, które w pozytywny sposób wpływają na ocenę jego zdolności kredytowej.
  Zmniejszenie Kwoty Minimalnej w ten sposób wymaga zgody Pożyczkobiorcy.
 • Klient może dokonać zmiany Dnia Spłaty, za co pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Zmiana Dnia Spłaty jest możliwa, jeśli ostatni rachunek został zapłacony, z uwzględnieniem zasad zaliczania dokonywanych płatności określonych w Umowie.

§ 6. Dokonywanie wypłat z Limitu

 • Euroloan dokonuje wypłat na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie.
 • Pożyczkobiorca może składać Dyspozycje Wypłat poprzez swoje Konto na stronie  www.euroloan.pl.
 • Kwota pożyczki wypłacana jest na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę na Koncie.
 • Wypłaty są dokonywane wyłącznie w złotych polskich.
 • Pożyczkobiorca może wypłacić z Limitu każdą kwotę od 20 zł do wysokości środków pozostających na Limicie.
 • W celu złożenia Dyspozycji Wypłaty Pożyczkobiorca określa:
  • wysokość środków, które chce wypłacić z Limitu,
  • minimalną kwotę, którą Pożyczkobiorca będzie zobowiązany spłacać co miesiąc (Kwota Minimalna),
  • dzień miesiąca, w którym spłacane będą Kwoty Minimalne (Dzień Spłaty).
  Domyślnie parametry te będą miały wartość podaną podczas rejestracji. Pożyczkobiorca może je zmienić, za co pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
 • Przy składaniu danej Dyspozycji Wypłaty Pożyczkobiorca określa w jakiej formie mają być przesyłane mu comiesięczne rachunki:
  • w formie papierowej,
  • w formie elektronicznej, na adres e-mail,
  • w formie elektronicznej, wyświetlany na Koncie.
 • Środki z tytułu udzielonej pożyczki wypłacane będą Pożyczkobiorcy nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od przyjęcia jego Dyspozycji Wypłaty.

§ 7. Spłata pożyczki

 • W przypadku wypłaty jakiejkolwiek kwoty z Limitu, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacić ją wraz z należnymi odsetkami i opłatami.
 • Spłaty, o których mowa w paragrafie 7.1, Pożyczkobiorca ma obowiązek uiszczać na Rachunek Spłaty Pożyczki.
 • Spłaty dokonywane są wyłącznie w złotych polskich.
 • Spłaty dokonywane są w odstępach miesięcznych, w wybranym przez Pożyczkobiorcę Dniu Spłaty.
 • Spłatę uznaje się za dokonaną w dniu, w którym wpłynie ona na Rachunek Spłaty Pożyczki.
 • Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacania co miesiąc wybranej przez siebie Kwoty Minimalnej. Pożyczkobiorca ma także prawo spłacania kwot wyższych niż Kwota Minimalna, z czym nie wiążą się dodatkowe opłaty.
 • Jeśli kwota pozostała do zapłaty jest niższa niż Kwota Minimalna, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacenia tej niższej kwoty.
 • W przypadku, gdy w wyniku spłat dokonanych przez Pożyczkobiorcę, na Rachunku Spłaty Pożyczki wystąpi nadpłata, Pożyczkobiorca może dokonać wypłaty tych środków w dowolnym czasie, na zasadach ogólnych, wynikających z Umowy i Regulaminu. Środki przewyższające przyznany Limit, znajdujące się na rachunku Euroloan są nieoprocentowane.
 • Jeżeli nadpłacone środki, o których mowa w paragrafie 7.8, nie zostaną wypłacone przez Pożyczkobiorcę w okresie pół roku od wystąpienia nadpłaty, Euroloan zwróci nadpłacone środki na rachunek Pożyczkobiorcy określony na Koncie, potrącając z nich koszt przelewu, chyba że koszt przelewu przewyższa kwotę nadpłaconych środków.
 • Środki spłacane miesięcznie przez Pożyczkobiorcę w postaci Kwoty Minimalnej lub kwoty wyższej zaliczane są w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, w drugiej na spłatę opłat, a w trzeciej na zwrot wypłaconego kapitału pożyczki, co wyszczególnione jest także na przesyłanym Pożyczkobiorcy co miesiąc rachunku.

§ 8. Ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy

 • Euroloan przeprowadza ocenę zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
 • Ocena zdolności kredytowej obejmuje m.in. sprawdzenie danych Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej (BIG) i Biurze Informacji Kredytowej (BIK).
 • Ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy jest dokonywana także w trakcie obowiązywania Umowy.
 • Dane Pożyczkobiorcy są sprawdzane w BIG-ach i BIK w trakcie obowiązywania Umowy, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
  • minęło 30 dni od ostatniego sprawdzenia Pożyczkobiorcy w BIG-ach i BIK,
  • Pożyczkobiorca złożył Dyspozycję Wypłaty. i wyraził zgodę na sprawdzenie Pożyczkobiorcy w BIG-ach i BIK
 • Dane Pożyczkobiorcy są ponadto sprawdzane w BIG-ach i BIK w trakcie obowiązywania Umowy, jeśli Pożyczkobiorca złożył wniosek o zwiększenie Limitu.
 • Dokonanie wypłat nie jest możliwe bez wyrażenia przez Pożyczkobiorcę zgody na sprawdzenie jego danych w BIG-ach i BIK, zgodnie z paragrafami 8.4 i 8.5.
 • Negatywna ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w trakcie trwania Umowy może prowadzić do zablokowania Limitu lub wypowiedzenia Umowy przez Euroloan.

§ 9. Koszty związane z pożyczką

 • Na koszty, jakie ponosi Pożyczkobiorca w związku z Umową, składają się oprocentowanie wypłaconych kwot oraz opłaty.
 • Koszty, do których poniesienia zobowiązany jest Pożyczkobiorca zamieszczone zostały w Tabeli Opłat i Prowizji, stanowiącej załącznik do każdej Umowy zawieranej z Pożyczkobiorcą.
 • Opłata roczna jest naliczana, jeśli Limit danego Pożyczkobiorcy jest otwarty conajmniej rok.
 • W przypadku zmiany Tabeli Opłat i Prowizji, Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie na adres e-mail podany na Koncie, a także po zalogowaniu na Konto oraz na Portalu. Zmieniona wysokość prowizji i opłat ma zastosowanie do środków wypłaconych wskutek Dyspozycji Wypłat złożonych w czasie, w którym obowiązuje nowa Tabela Opłat i Prowizji. W stosunku do uprzednich Dyspozycji Wypłat obowiązuje Tabela Opłat i Prowizji właściwa w dniu ich złożenia.
 • Pożyczkobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia mu informacji o zmianie Tabeli Opłat i Prowizji, na piśmie lub w formie elektronicznej, z adresu e-mail podanego na Koncie, na adres wypowiedzenie@euroloan.pl. Wypowiedzenie odnosi taki skutek, że Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrotu wszystkich należności pieniężnych, najpóźniej w dniu, w którym upływa termin wypowiedzenia.

§ 10. Zmiana Regulaminu

 • Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 • Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie na adres e-mail podany na Koncie, a także po zalogowaniu na Konto oraz na Portalu.
 • Pożyczkobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia mu informacji o zmianie Regulaminu, na piśmie lub w formie elektronicznej z adresu e-mail podanego na Koncie na adres wypowiedzenie@euroloan.pl. Wypowiedzenie odnosi taki skutek, że Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrotu wszystkich należności pieniężnych, najpóźniej w dniu, w którym upływa termin wypowiedzenia.
 • Zmienione lub nowe: Regulamin oraz Tabela Opłat i Prowizji zaczynają obowiązywać od podanej w nich daty.

§ 11. Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane między Euroloan i Pożyczkobiorcami podlegają prawu polskiemu.
 • Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z pożyczkami oferowanymi przez Euroloan znajdują się, na stronie www.euroloan.pl/informacje.
 • W sprawie reklamacji i zapytań należy kontaktować się na następujące adresy i numery telefonów: