Zarejestruj się

            DO 40 000 zł
            NA CO TYLKO CHCESZ
            możesz otrzymać nawet do 15 minut


Minimalne RRSO wynosi 46,16%, a maksymalne 116,12%. Minimalny okres spłaty 5 miesięcy, maksymalny okres spłaty 60 miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 88,16% dla reprezentatywnego przykładu (limit odnawialny w wysokości 7500 złotych), stopa oprocentowania - 9%, oprocentowanie zmienne, całkowity koszt wynosi 2889.88 złotych, całkowita kwota do zapłaty 10389.88 złotych. Minimalny okres spłaty wynosi 5 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy. Prezentowane wartości mają charakter informacyjny. Swoją indywidualną ofertę limitu otrzymasz po wypełnieniu wniosku. 

Pożyczka do 40 000 PLN

1.
Miesięczne raty PLN / mies.
Spłacasz PLN

UTWÓRZ SWOJE KONTO NA EUROLOAN.PL

Uzupełnij pola i wybierz nazwę użytkownika i hasło.

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Obywatelstwo:

Adres zameldowania
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Miasto:
Adres korespondencyjny (jeśli inny niż zameldowania)
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Miasto:

Dane identyfikacyjne
PESEL
Seria i nr dowodu:
Data ważności dowodu (DD-MM-RRRR):
Nazwa użytkownika i hasło
Powtórz hasło:

Czy jesteś osobą zajmującą eksponowane politycznie stanowisko?
Przez osobę zajmującą eksponowane politycznie stanowisko (PEP) rozumie się:
osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, członków organów zarządzających partii politycznych, członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Przez członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Po zapoznaniu się z ww. tekstem oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) lub członkiem rodziny takiej osoby lub bliskim współpracownikiem takiej osoby. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Uprawnienie do żądania takiego oświadczenia wynika z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, pełny tekst zgody tutaj
Zapoznałem się z politykę prywatności.
Wyrażam zgodę na sprawdzenie mojej wiarygodności w KBIG S.A., ERIF S.A., BIG Infomonitor S.A. i KRD S.A.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej