Polityka prywatności

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Mash Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, prowadząca działalność pod adresem: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000422999 wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000272,

świadcząca usługi pod marką Euroloan.

 

Z Euroloan można się skontaktować poprzez adres e-mail: cok@euroloan.pl lub pisemnie na adres siedziby.          
W Euroloan wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: rodo@instantmoney.pl lub pisemnie na adres siedziby Euroloan.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

W celu zapewnienia Państwu prywatności postępujemy z Państwa danymi osobowymi z należytą rzetelnością i w sposób zgodny z prawem. Dane osobowe oznaczają informacje zdefiniowane jako takie w Europejskim Rozporządzeniu o Ochronie Danych (nr 2016/679), obowiązującym w odniesieniu do Euroloan.

 

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi, dlaczego, w jaki sposób i gdzie je gromadzimy, komu je udostępniamy i w jaki sposób odbywa się zarządzanie Państwa danymi oraz dostęp do tych danych.
Odpowiedzi na pytania udziela nasz dział obsługi klienta lub nasz Inspektor Ochrony Danych , którego dane do kontaktu znajdują się na początku i na końcu tego dokumentu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

 • art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04,
 • art. 8b ust. 1, 3 i 4 oraz art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) do 12.07.2018 r. i od 13.07.2018 r. art. 34 ust. 1-5 oraz art. 36 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz.723)

Sposób postępowania i cele  przetwarzania  przez nas Państwa danych

Euroloan zbiera  i przechowuje dane osobowe dotyczące osób fizycznych w celu oferowania, przygotowania i świadczenia usług na rzecz klientów na podstawie relacji z klientami, w ramach wywiązywania się z obowiązków wynikających z umów o świadczenie usług, wypełniania interesów prawnych i obowiązków ustawowych.

 

Przetwarzamy dane osób, które składają wniosek o udzielenie pożyczki,  w celu:

 • sprawdzenia i weryfikacji tożsamości;
 • sprawdzenia i weryfikacji zdolności kredytowej;
 • przeprowadzenia innych czynności wstępnych zmierzających do zawarcia umowy pożyczki, a następnie zawarcia takiej umowy po pozytywnej weryfikacji i wykonania zawartej umowy;
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustwom i innym przestępstwom;
 • zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej
 • analiz statystycznych, w tym ustalania reprezentatywnego przykładu,
 • windykacji należności wynikających z umowy pożyczki, w przypadku ich niespłacenia;
 • analizy rynku, klienteli oraz rozwoju naszych produktów;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług  Euroloan.

 

Informacje gromadzone są od osób fizycznych bezpośrednio, pozyskiwane z rejestrów prywatnych i publicznych oraz na podstawie indywidualnej aktywności w naszych serwisach.
Do  zbierania informacji wykorzystujemy również pliki cookie. Więcej o plikach cookie informujemy w dalszej części Polityki.

 

Ponadto informacje o  osobach fizycznych pozyskiwane są z wymienionych niżej źródeł:

 • Biuro Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej S.A., CRIF Services Sp. z o.o.,
 • Banki prowadzące rachunki bankowe,
 • Nagrania rozmów telefonicznych z naszego Centrum Obsługi KlientaInternet w zakresie: numer IP, dostawcy usług internetowych, numer portu, identyfikacja przeglądarki internetowej, rodzaj urządzenia;
 • Cyfrowe dane o osobach: korzystając z usług online, akceptują Państwo sposób, w jaki dostawca usług zbiera i udostępnia informacje. Big Data Scoring zbiera dla nas te informacje, abyśmy mogli dostosować usługę i treść do Państwa potrzeb.

Euroloan gromadzi i przechowuje również do celów marketingowych informacje dotyczące osób niebędących klientami.

 

Wykorzystujemy Państwa dane do następujących celów:

 • wywiązywania się z zobowiązań umownych,
 • kontroli wewnętrznej i kontroli wymaganej przez prawo (w zakresie oszustw, prania pieniędzy itp.), kontroli działalności przestępczej; monitorowania użytkowania usług, zarządzania ryzykiem i statystyk,
 • marketingu, analiz klientowskich, rozwoju działalności i metodologii (zakłada się, że osoba jest zainteresowana marketingiem bezpośrednim naszych produktów, jeżeli nie odmówiła otrzymywania bezpośredniego  marketingu);
 • bezpośredniego marketingu elektronicznego, jeżeli wyrazili Państwo na niego zgodę;
 • dostosowywania i profilowania reklamy, jeżeli nie odmówili Państwo zgody na profilowanie;
 • wdrażania właściwych przepisów prawa, regulacji i nakazów od właściwych urzędów, np. w ramach sprawozdawczości oraz wykonywania obowiązków z zakresu księgowości;
 • w innych obszarach, w zakresie dopuszczalnym w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Euroloan.

  Możemy również nagrywać rozmowy telefoniczne na potrzeby późniejszej kontroli oraz do celów edukacyjnych.

  W przypadku rozwiązania przez Państwa umowy z naszą firmą, jesteśmy zobowiązani do przechowywania określonych informacji dotyczących Państwa przez okres wymagany przez prawo, np. ze względu na przepisy prawa o rachunkowości.Dane przechowywane są zwykle przez okres pięciu (5) lat od daty zakończenia obowiązywania odnośnej umowy. Niektóre dane są przechowywane przez okres 6 lat z uwagi na 6-letni okres przedawnienia roszczeń. Okres ten upływa z ostatnim dniem roku kalendarzowego.

Jakie informacje gromadzimy na Państwa temat

W celu świadczenia usług, nasza firma zbiera dane osobowe od osób fizycznych. Poniżej przedstawiono opis zbieranych danych w zakresie odpowiednich kategorii.

Zakres zbieranych danych osobowych obejmuje:

 • informacje dotyczące podstawowych danych takich jak imię, nazwisko, PESEL , adres,
 • dane dowodu osobistego, wizerunek (zdjęcie w dowodzie osobistym),
 • stan cywilny, wykształcenie,
 • adres e -mail, nr telefonu komórkowego,
 • nazwę banku i nr rachunku bankowego ,
 • informacje o wynagrodzeniu i zobowiązaniach finansowych.
 • preferencje osobiste, np. odmowa otrzymywania marketingu bezpośredniego,
 • preferencje marketingowe, ustawienia osobiste w serwisie internetowym, akceptacja plików cookie.

 

 Nie gromadzimy danych osobowych dzieci oraz takich szczegółowych danych jak informacje o przynależności rasowej, pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, wyznaniu czy światopoglądzie.


Państwa umowy zawierane z nami są przechowywane w naszych systemach.


Informacje gromadzone podczas korzystania z usług.

Dane niezbędne do świadczenia usług, np. informacje kredytowe, są zapisywane w systemie Euroloan.
W naszym systemie przechowywane są także dane o takich zdarzeniach jak transakcje płatnicze.
Przechowywane są informacje dotyczące korespondencji, np. wiadomości e-mail, uwagi dotyczące obsługi klienta.
Przechowujemy  tylko takie dane, które są niezbędne i odnoszą się bezpośrednio do danego produktu lub usługi.

Dane pozyskiwane od podmiotów trzecich

Poza oświadczeniami złożonymi przy wypełnianiu wniosku o pożyczkę źródłem danych osobowych Państwa są Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biuro Informacji Kredytowej, CRIF Services Sp. z o. o., Banki prowadzące rachunki bankowe wnioskodawców, Internet w zakresie: numer IP, numer portu, identyfikacja przeglądarki.
 
Przysługuje Państwu w każdym czasie prawo do zwrócenia się do nas z zapytaniem o zakres przechowywanych informacji.  Szczegóły opisaliśmy w rozdziale pt. „Sposób zarządzania i przeglądania swoich danych osobowych” .

Informujemy ponadto, że gromadzone przez nas dane są niezbędne do świadczenia usług, a ich nieprzekazanie skutkowałoby niemożnością wykonania umowy lub wypełnienia jej warunków (nie dotyczy to marketingu usług własnych).

Zasady ochrony zbiorów danych

 • Materiały gromadzone w postaci fizycznej.

  Materiały gromadzone w postaci fizycznej są prawidłowo przechowywane w zamknięciu i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • Dane przetwarzane elektronicznie

  Korzystanie ze zbiorów danych osób fizycznych jest uregulowane przez Administratora, a dostęp do zbioru danych osobowych jest ograniczony w taki sposób, aby dane zawarte w zbiorach przechowywanych w formie pisemnej oraz dane osobowe zapisane w systemie komputerowym były dostępne i mogły być wykorzystywane wyłącznie przez zarejestrowanych pracowników, dysponujących odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania prac. Administrator zorganizował system kontroli dostępu do swoich pomieszczeń. System komputerowy jest zabezpieczony przez oprogramowanie zabezpieczające system operacyjny. W celu dostępu do systemu, każdy użytkownik zbioru musi wprowadzić swoją nazwę użytkownika i prawidłowe hasło. Umowy powierzenia danych zobowiązują odbiorców, uzyskujących dane osobowe, do ich ochrony w analogiczny sposób. Dane na witrynie internetowej są zabezpieczone przez połączenie chronione protokołem SSL.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest w procesie zautomatyzowanym przy zastosowaniu profilowania w ocenie zdolności kredytowej i maksymalnej wysokości pożyczki dla osoby wnioskującej o udzielenie pożyczki (wnioskodawcy) .
Stosowanie automatycznego procesu i profilowania w podejmowaniu decyzji o przyznaniu i wysokości pożyczki polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy przy zastosowaniu algorytmu pozwalającego na ustalenie czy posiada on zdolność kredytową i w jakiej maksymalnej wysokości może być udzielona pożyczka.
Dane identyfikacyjne wnioskodawców są przesyłane do Biur Informacji Gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej,  które  dostarczają Euroloan informacji na temat długów wnioskodawców i informacji kredytowych na podstawie danych identyfikacyjnych.
Przy podejmowaniu decyzji uwzględniane jest zadłużenie wnioskodawcy u innych podmiotów, stałe obciążenia finansowe, wysokość uzyskiwanych dochodów.
Stosowanie automatycznego procesu i profilowania w podejmowaniu decyzji o przyznaniu oraz wysokości pożyczki pozwala udzielić odpowiedzi na wniosek w kilka minut  i jest niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją takiego przetwarzania  danych jest możliwość uzyskania decyzji pozytywnej  lub negatywnej  tj. decyzji o przyznaniu limitu lub odmowie przyznania limitu.

Mają Państwo prawo nie podlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i wyrazić swoją wolę w tym zakresie, jednakże skutkiem tego jest wycofanie wniosku o udzielenie pożyczki. Mogą Państwo przedstawić swoje stanowisko co do braku zgody na automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie oraz zakwestionować decyzję opartą na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych w rozmowie z pośrednikiem kredytowym lub dzwoniąc na infolinię Administratora ( nr 22 133 31 11).  
Ponadto korzystamy niekiedy z usług w chmurze, wspierających wydawanie decyzji kredytowych i oddziałujących na te decyzje w formie cyfrowej. Usługa taka jest świadczona przez usługodawcę mającego siedzibę na terytorium UE. Usługodawcy przekazywane są Państwa podstawowe dane (bez PESEL).
W systemie sprawdzany jest również na bieżąco limit kredytowy i warunki kredytu, co może prowadzić do uzyskania korzystniejszych warunków i podwyższenia limitu kredytowego.

Komu możemy udostępniać Państwa dane

W celu podjęcia niezbędnych działań w związku z umową musimy niekiedy przekazywać Państwa dane poza Euroloan.

Przykładem takiej sytuacji jest współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi, dostawcami, podwykonawcami i podmiotami obsługującymi płatności, a także sytuacja podejmowania decyzji kredytowej.

Państwa dane możemy także udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • organy władz i organy nadzorcze, takie jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Rzecznik Finansowy.
 • dostawcy i podwykonawcy, którzy zajmują się obsługą Państwa danych w naszym imieniu, np. instytucje płatnicze, doradcy prawni, dostawcy usług księgowych dostawcy usług pocztowych i kurierskich
 • firmy zajmujące się windykacją długów,
 • zewnętrznym dostawcom usług marketingowych, którzy wspierają nas w dostarczaniu wiadomości marketingowych oraz realizacji kampanii promocyjnych, w tym w wysyłaniu za Państwa zgodą wiadomości mailowych z przypomnieniem o produktach znajdujących się w koszyku (np. Cybba)
 • spółki z Grupy Mash które mogą występować w charakterze podwykonawców.

Przesyłanie Państwa danych poza terytorium UE

Państwa dane będą przesyłane poza terytorium UE, do narzędzia podmiotu obsługującego pocztę e-mail Euroloan. Poziom ochrony danych zapewniony jest przez umowę z dostawcą, zaś  Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo, w którym znajdują się urządzenia naszego usługodawcy,  zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych.

Dzięki narzędziu e-mail wysyłamy Państwu np. wiadomości e-mail dotyczące rozliczeń. Poza terytorium UE wysyłamy jedynie Państwa adres e-mail. Treści wiadomości e-mail i ewentualne decyzje dotyczące marketingu bezpośredniego realizowane są zawsze w systemach Euroloan, w obrębie UE.

Sposób zarządzania i przeglądania swoich danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do wglądu i zarządzania swoimi danymi osobowymi, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa na zasadach Polityki prywatności. Poniżej przedstawiono opis praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz opis związanych z tym praktyk.

Odbieranie komunikatów marketingu bezpośredniego

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać marketingu bezpośredniego od Euroloan, mogą Państwo poinformować nas o tym w każdym czasie, logując się do własnego konta na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z naszym Centrum Obsługi Klienta. Mogą Państwo także wycofać udzieloną zgodę dotyczącą marketingu bezpośredniego online, klikając odnośnik znajdujący się u dołu wszystkich naszych biuletynów informacyjnych.

Wiadomości SMS i e-maile

Informujemy, że możemy wysyłać do Państwa wiadomości e-mail dotyczące naszych stosunków z Państwem jako klientem, a także wiadomości SMS niebędące marketingiem bezpośrednim.

Uzyskanie kopii danych

Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać od nas przekazania Państwu treści posiadanych przez nas danych, z wyjątkiem informacji, których nie możemy ujawniać, np. na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących takich kwestii jak pranie pieniędzy czy prawa osób trzecich.
Mogą Państwo także zażądać kopii danych osobowych przekazanych nam przez Państwa, w ogólnie stosowanej formie umożliwiającej Państwu przesyłanie danych do innego usługodawcy.

Usuwanie danych

Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia przekazanych nam danych, z wyjątkiem informacji, których nie możemy usunąć w związku z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa, np. ze względów związanych z księgowością czy sprawami podatkowymi.

Zaniechanie przetwarzania

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli nie ma podstaw prawnych lub umownych. Mogą Państwo również w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych na zasadach dopuszczonych przez prawo, np. do celów marketingu bezpośredniego, profilowania czy badań rynku. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, mogą Państwo w każdym czasie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na takie przetwarzanie.

Poprawianie danych

Mogą Państwo zażądać od Euroloan uzupełnienia, poprawienia i usunięcia wszelkich danych, które są nierzetelne, niedokładne, niepotrzebne lub nieaktualne.

Ograniczenie przetwarzania

Mogą Państwo domagać się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych jeżeli:

 • kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych,
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
 • dane dotyczące Państwa nie będą już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy istnieją uzasadnione podstawy ich przetwarzania.

  Powyższe uprawnienie odnosi się także do sytuacji, w której zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, do czasu stwierdzenia, czy istnieją uzasadnione podstawy ich przetwarzania.

  Żądania te można składać, kontaktując się z obsługą klienta Euroloan pod adresem cok@euroloan.pl lub telefonicznie do CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA pod numerem telefonu: 22 1 333 111
  Żądania takie są nieodpłatne. Euroloan zastrzega sobie jednak prawo do pobierania odpowiedniej opłaty za realizację żądań, jeśli będą one jednoznacznie bezzasadne lub nadmierne lub składane wielokrotnie przez tę samą osobę.

  Informujemy, że Państwa żądania dostępu, kopiowania, usunięcia, rezygnacji, poprawienia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych rozpatrywane są indywidualnie, a w oparciu o wynik takiego rozpatrzenia ustala się, czy możliwe jest podjęcie danego działania w granicach dopuszczonych przez przepisy prawa właściwego, z zastrzeżeniem przewidzianych w nich ograniczeń. Ponadto sprzeciw wobec przetwarzania danych, usunięcie danych lub ograniczenie ich przetwarzania może skutkować niewykonaniem warunków umowy, odmową wykonania żądania lub rozwiązaniem umowy.

  Przysługuje Państwu również prawo do zgłaszania skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  


  Za sprawy dotyczące prywatności odpowiada nasz Inspektor ochrony danych - Yasmina Aiachi, e-mail: rodo@instantmoney.pl,


Pliki cookie

 

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane są np. w sytuacji, gdy chcą Państwo zachować swoje dane, przechodząc w Internecie z jednej strony na inną. Wykorzystujemy pliki cookie do ulepszania parametrów użytkowych i funkcjonalnych swoich serwisów oraz do poprawy jakości korzystania przez użytkowników z naszych stron internetowych.

Cele wykorzystywania plików cookie i ochrony prywatności

Korzystamy z plików cookie tzw. pierwszej strony i trzeciej strony, które jednocześnie mogą być klasyfikowane jako pliki cookie dotyczące określonej sesji i trwałe pliki cookie. Wykorzystujemy pliki cookie do ulepszania parametrów użytkowych i funkcjonalnych swoich serwisów, do gromadzenia statystyk użytkowników oraz prezentowania treści multimedialnych. Innymi słowy, pliki cookie to narzędzie pomagające nam zapewnić Państwu wyższy poziom obsługi. Pliki cookie nie gromadzą informacji na temat Państwa tożsamości czy miejsca zamieszkania. Nie rozpowszechniają one wirusów ani innego złośliwego oprogramowania.


Pliki cookie sesji są zapisywane na urządzeniu tylko na czas wizyty na naszej witrynie internetowej. Są zapisywane w chwili otwarcia przeglądarki internetowej i istnieją przez czas jej otwarcia. Po zamknięciu przeglądarki są one automatycznie kasowane. Stałe pliki cookie mogą pozostawać na urządzeniu również po zakończeniu sesji. Korzystamy ze stałych plików cookie, poprawiając sprawność funkcjonowania witryny podczas kolejnej wizyty użytkownika na witrynie.

Pliki cookie innych podmiotów

Cookie tzw. stron trzecich są tworzone przez inne podmioty. Wykorzystujemy pliki cookie Google Analytics do potrzeb analitycznych. Poprawiają one parametry pracy naszej witryny i pomagają nam w badaniu sposobów korzystania z niej. Dzięki temu możemy ulepszać działanie witryny podczas wizyt użytkownika, dostarczać użytkownikowi znaczące treści i dostosowywać odpowiednie usługi do naszych potrzeb.

Dzięki otrzymywanym informacjom Google ocenia sposób przeglądania zawartości stron przez użytkownika i tworzy raporty podsumowujące korzystanie z witryny. Google może także dostosowywać zawartość wyświetlanych reklam na podstawie historii przeglądania, a tym samym dostarczać użytkownikowi znaczące treści reklamowe. Pliki cookie służą również do dostosowywania reklam na witrynach stron trzecich.

Google może przekazywać informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają wskazane wyżej dane w imieniu Google. Google nie wiąże adresu IP użytkownika z żadnymi innymi posiadanymi przez siebie danymi. Sposób wykorzystywania plików cookie przez Google.

Na niektórych naszych witrynach internetowych dostępna jest opcja udostępnienia treści strony na Facebooku, Twitterze i LinkedIn. W takim przypadku Facebook, Twitter i LinkedIn otrzymują dane techniczne na temat programu przeglądarki internetowej, adresu IP i wykorzystywanych przez użytkownika witryn. Korzystanie z tych serwisów podlega postanowieniom ich polityki cookie. Dalsze informacje uzyskać można pod poniższymi odnośnikami:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Usuwanie plików cookie i wyłączenie ich wykorzystywania

Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby zezwalała na pliki cookie, blokowała lub usuwała je, a także może wycofywać udzieloną wcześniej zgodę. Zainteresowany użytkownik powinien usuwać pliki cookie z każdej wykorzystywanej przeglądarki. Zależnie od przeglądarki, należy kliknąć odpowiedni odnośnik poniżej i postępować według wskazówek w nim podanych:
Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Jeżeli nie chcą Państwo, aby Google Analytics mogło przeglądać i uzyskiwać dostęp do Państwa danych, mogą Państwo zastosować w przeglądarce opcję rezygnacji, korzystając z tego odnośnika.

Należy pamiętać, że usuwanie, blokowanie i zapisywanie plików cookie może mieć znaczenie dla niektórych funkcji naszej witryny internetowej. Może również prowadzić do powstawania niepożądanych efektów w przeglądarce lub podczas wizyt na stronie.

Niniejsza polityka cookie może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących plików cookie lub wskutek istotnej zmiany wytycznych. Zmiany zostaną ogłoszone na naszej witrynie internetowej.

Wytyczne dotyczące plików cookie

Euroloan nie odpowiada za bezpieczeństwo, trafność i niezawodność wytycznych dostępnych pod powyższymi odnośnikami w zakresie plików cookie.


KLAUZULA INFORMACYJNA  - BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

Wyrażenie  przez Panią/Pana zgody, w związku z art. 59b ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oznacza,  że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, Warszawa (dalej jako „BIK”):
1)    w celu udostępnienia przez BIK do Mash Poland Sp. z o.o. (dalej „Firma”), w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji dotyczących Pani/Pana, w tym stanowiących tajemnicę bankową,  dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, i/lub
2)    w celu przetwarzania przez BIK danych dotyczących Pani/Pana zobowiązania wynikającego z zawartej umowy limitu odnawialnego
Wyrażenie ww. zgody oznacza, że BIK – obok Firmy – stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK:

Administrator danych     

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (BIK)
Dane kontaktowe    Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl, lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania    

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

 • oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania, – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (Prawo bankowe oraz ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim);
 • statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczącej konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na przygotowywaniu dla po-trzeb banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji upoważnionych (odbiorców danych) produktów oraz usług wspomagających i umożliwiających właściwe zarządzanie rachunkiem i portfelem kredytowym (pożyczkowym) klientów.
 • w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Kategorie przetwarzanych danych    

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL/NIP, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo;
 • dane adresowe i teleadresowe;
 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych.

Źródło pochodzenia danych  

   
BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Firmy.

Okres przez który dane będą przetwarzane 

   
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czy w żadnym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od jego przekazania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres nie dłuższy niż okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym w powyższym punkcie;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Odbiorcy danych  

 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym bankom, SKOK-om, innym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4a Prawa bankowego oraz art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

Prawa osoby, której dane dotyczą    

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


Śledź linki, aby znaleźć informacje na temat włączania / wyłączania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari