Rozstrzyganie Sporów

 
  1. Spór między Pożyczkobiorcą a Euroloan  może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.  W tym celu Pożyczkobiorca może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem Pożyczkodawcą do Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach  ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1348).
  2. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016  r.o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich właściwym dla Euroloan jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl).
  3. Ponadto, przed ewentualnym postępowaniem sądowym Pożyczkobiorca i Euroloan  mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia  sporu przez mediatora powołanego w trybie określonym w art.183.1 – 18.315 Kodeksu postępowania cywilnego. W takim przypadku mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa o mediację może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art.183.6 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Śledź linki, aby znaleźć informacje na temat włączania / wyłączania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari