Regulamin udzielania pożyczek

 

Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania pożyczek oraz wypłat na podstawie Umów zawieranych przez Mash Poland Sp. z o.o. z Pożyczkobiorcami, drogą elektroniczną, udzielanych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, udostępnianych w ramach strony internetowej Mash Poland Sp. z o.o., prowadzonej pod adresem www.euroloan.pl.
 2. W razie rozbieżności między treścią Umowy a Regulaminem wiążące są postanowienia Umowy.

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:

 

 1. BIG – Biuro Informacji Gospodarczej, czyli jeden z następujących podmiotów: BIG InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów S.A., ERIF BIG S.A.
 2. BIK – Biuro Informacji Kredytowej.
 3. Dyspozycja Wypłaty – oświadczenie Pożyczkobiorcy, zgłaszane przez Konto, zawierające żądanie wypłaty całości bądź określonej części dostępnego Limitu.
 4. Dzień Spłaty – dzień miesiąca wybrany przez Pożyczkobiorcę jako dzień, w którym Pożyczkobiorca dokonywać będzie spłat Kwot Minimalnych. Jeśli Pożyczkobiorca wybrał 29, 30 albo 31 dzień miesiąca, a dany miesiąc rozliczeniowy ma mniejszą liczbę dni, zapłata następuje do ostatniego dnia miesiąca.
 5. Euroloan – Mash Poland Sp. z o.o. (poprzednio Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o.), z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422999, NIP 5252532791, z kapitałem zakładowym w wysokości 200000 zł, świadcząca usługi pod marką Euroloan, zwana w niniejszym Regulaminie Euroloan
 6. Forma dokumentowa – jest to oświadczenie złożone przez Pożyczkobiorcę lub Euroloan na nośniku informacji, który umożliwia zapoznanie się z treścią tej informacji i umożliwia ustalenie, od kogo pochodzi takie oświadczenie. Formą dokumentową jest np. e-mail, plik elektroniczny lub wezwanie do zapłaty. Forma dokumentowa nie wymaga złożenia na niej własnoręcznych podpisów ani przez Pożyczkobiorcę, ani przez Euroloan
 7. Konto –profil Pożyczkobiorcy, utworzony po zarejestrowaniu się na stronie www.euroloan.pl i dostępny po zalogowaniu. Zawiera informacje dotyczące pożyczki i służy do składania Dyspozycji Wypłat oraz innych dyspozycji.
 8. Kwota Minimalna –kwota, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacać co miesiąc.  
 9. Limit – kwota udzielonej pożyczki odnawialnej, z której Pożyczkobiorca może wielokrotnie dokonywać wypłat i spłat w czasie obowiązywania Umowy.
 10. Polityka Prywatności – dokument dostępny na Portalu, regulujący sposób w jaki Euroloan przetwarza dane osobowe Pożyczkobiorców i osób odwiedzających Portal.
 11. Portal – strona internetowa www.euroloan.pl.
 12. Pożyczkobiorca – konsument, czyli osoba fizyczna, która w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową zamierza zawrzeć lub zawarła z Euroloan Umowę.
 13. Rachunek Spłaty Pożyczki – rachunek bankowy Euroloan przypisany Pożyczkobiorcy, na który Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacać pożyczkę wraz z odsetkami i innymi opłatami. Informacja o numerze Rachunku Spłaty Pożyczki jest dostępna na Koncie oraz na otrzymywanych przez Pożyczkobiorcę rachunkach.
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin udzielania pożyczek przez Euroloan, dostępny na stronie internetowej www.euroloan.pl.
 15. Tabela Opłat i Prowizji – wykaz opłat, które Pożyczkobiorca ma obowiązek ponieść w związku z zawartą Umową. Tabela Opłat i Prowizji może ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie. Obowiązująca aktualnie Tabela Opłat i Prowizji publikowana jest na Portalu. Ponadto każdy Pożyczkobiorca otrzymuje (jako załącznik do Umowy) Tabelę Opłat i Prowizji z indywidualnie wiążącymi go opłatami i prowizjami.
 16. Umowa – umowa, na podstawie której Euroloan udziela Pożyczkobiorcy pożyczki odnawialnej, do wysokości określonego Limitu.

§ 2. Udostępnienie Regulaminu

Euroloan udziela pożyczek zgodnie z niniejszym Regulaminem. Euroloan nieodpłatnie udostępnia Regulamin na Portalu oraz jako załącznik do umowy pożyczki w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w niezmienionej postaci. Zawarcie Umowy oznacza zaakceptowanie Regulaminu.

§ 3. Warunki zawarcia Umowy i wypłaty pożyczki

1. Do zawarcia Umowy i otrzymania pożyczki, konieczne jest utworzenie własnego Konta przez zarejestrowanie się na stronie www.euroloan.pl.
2. Pożyczka może zostać udzielona jedynie osobie, która zawarła z Euroloan Umowę.
3. Umowa zawarta między Euroloan i Pożyczkobiorcą jest „umową o kredyt konsumencki zawieraną na odległość” w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. i podlega regulacjom tej ustawy.
4. Pożyczka jest przyznawana jedynie po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
5. Euroloan bada zdolność kredytową i dokonuje oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy w trakcie obowiązywania Umowy.
6. Euroloan ma prawo odmówić udzielenia pożyczki w razie negatywnej oceny zdolności kredytowej. Jeżeli odmowa nastąpiła na podstawie informacji uzyskanych z Biura Informacji Gospodarczej lub Biura Informacji Kredytowej, Euroloan poinformuje o tym Pożyczkobiorcę.
7. Umowa może zostać zawarta, jedynie z osobą, która spełnia łącznie następujące warunki:
a. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
b. posiada numer PESEL,
c. ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce,
d. ma polskie obywatelstwo,
e. posiada rachunek bankowy prowadzony przez bank w Polsce,
f. posiada adres e-mail,
g. posiada telefon komórkowy działający u jednego z operatorów prowadzących działalność na terytorium Polski,
h. zaakceptuje Politykę Prywatności Euroloan,
i. pobierze formularz informacyjny dla swojej pożyczki,
j. wyrazi zgodę na sprawdzenie swoich danych w BIG InfoMonitor S.A., Krajowym Rejestrze Długów S.A., ERIF BIG S.A. oraz Biurze Informacji Kredytowej,
k. zapozna się z  niniejszym Regulaminem,
l. przeleje ze swojego rachunku bankowego na wskazany rachunek bankowy 1 zł w celu potwierdzenia swojej tożsamości ,
m. sprawdzenie Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej oraz Biurze Informacji Kredytowej da pozytywny wynik.
8. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego, rzetelnego i zgodnego z prawdą informowania Euroloan o wszelkich zmianach danych podanych podczas procesu rejestracji, w szczególności o zmianie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu e-mail, stanu cywilnego i zawodowego.

§ 4. Proces rejestracji i zawarcie Umowy

1. W celu zawarcia Umowy Pożyczkobiorca ustawia wstępnie wybrane parametry pożyczki na Portalu (Limit, Kwotę Minimalną i Dzień Spłaty) oraz przechodzi proces rejestracji, by utworzyć swoje Konto.
2. Rejestracja odbywa się przez stronę www.euroloan.pl.
3. Podczas procesu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
a. imienia,
b. nazwiska,
c. wymyślonej przez siebie nazwy użytkownika (loginu), która będzie różniła się od innych zarejestrowanych nazw użytkowników,
d. wymyślonego przez siebie hasła do swojego Konta,
e. adresu zamieszkania,
f. adresu e-mail,
g. numeru telefonu komórkowego,
h. obywatelstwa,
i. numeru PESEL,
j. numeru i serii dowodu osobistego oraz daty jego ważności,
k. nazwy banku w Polsce, w którym Pożyczkobiorca ma rachunek bankowy,
l. numeru rachunku bankowego Pożyczkobiorcy
m. beneficjenta rzeczywistego, jeśli jest on inną osobą niż Pożyczkobiorca,.
4. Na kolejnym etapie rejestracji Pożyczkobiorca podaje dotyczące go informacje, które służą do wstępnej oceny zdolności kredytowej.
5. Po pozytywnej wstępnej ocenie zdolności kredytowej, Pożyczkobiorcy zostanie przyznany wstępny Limit. Pożyczkobiorca otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość powitalną od Euroloan zwierającą link umożliwiający weryfikację adresu e-mail. Weryfikacja odbywa się poprzez kliknięcie na wyżej opisany link. 
6. Po pozytywnej wstępnej  ocenie zdolności kredytowej, ustawieniu parametrów pożyczki i wyrażeniu przez Pożyczkobiorcę zgody na sprawdzenie jego danych w Biurach Informacji Gospodarczej oraz Biurze Informacji Kredytowej, Pożyczkobiorca otrzymuje i pobiera formularz informacyjny dla kredytu konsumenckiego i wstępny projekt swojej Umowy w celu zapoznania się z nimi. Wyrażenie zgody na sprawdzenie danych w BIG i BIK oraz akceptacja wstępnych warunków Umowy powoduje utworzenie Konta.
7. Następnie Pożyczkobiorca w celu potwierdzenia swojej tożsamości  powinien  przelać na wskazany numer rachunku bankowego 1 zł, ze swojego rachunku bankowego podanego podczas rejestracji,. Potwierdzenie tożsamości jest konieczne do zawarcia Umowy i dokonywania wypłat z Limitu.
8. Po potwierdzeniu tożsamości Pożyczkobiorca zostanie sprawdzony pod kątem wiarygodności kredytowej w Biurach Informacji Gospodarczej oraz Biurze Informacji Kredytowej. 
9. Jeśli sprawdzenie da wynik pozytywny, Pożyczkobiorca otrzyma sms z informacją, że został mu przyznany Limit. Pożyczkobiorca może wówczas zalogować się na Konto  na którym podana będzie wysokość dostępnego dla niego Limitu,  z zastrzeżeniem punktu 10 poniżej. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkobiorcę dostępnego dla niego Limitu otrzyma on na Konto formularz informacyjny dla swojej pożyczki, Umowę i Regulamin. Zapoznanie się z otrzymanymi dokumentami i ich akceptacja  oznacza zawarcie Umowy. Jeśli sprawdzenie tożsamości Pożyczkobiorcy lub jego wiarygodności kredytowej da wynik negatywny,  kwota 1 zł, o której mowa w ust. 7 podlega zwrotowi na rachunek bankowy, z którego została przelana, w terminie 7 dni. O odmowie  przyznania Limitu Pożyczkobiorca zostanie poinformowany na podany podczas procesu rejestracji adres e-mail.
10. Euroloan zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji oraz może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów.
11. Euroloan przetwarza dane osobowe Pożyczkobiorcy, jako administrator tych danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na zasadach Polityki Prywatności Euroloan, która dostępna jest na Portalu.

§ 5. Limit i parametry udzielonej pożyczki

1. Limit może być wypłacany w całości lub części.
2. W przypadku Dyspozycji Wypłaty części Limitu, Pożyczkobiorca może żądać wypłaty środków pieniężnych do wysokości środków pozostałych na Limicie.
3. Limit odnawia się o wysokość dokonanej spłaty kapitału pożyczki.
4. Pożyczkobiorca może dokonywać zmian Dnia Spłaty na zasadach określonych w Umowie.
5. Możliwość dokonywania wypłat z Limitu zostaje zablokowana w przypadku braku zapłaty Kwoty Minimalnej w terminie. Możliwość ta może zostać odblokowana, jeśli Pożyczkobiorca uiści wszystkie zaległe płatności przed przekazaniem sprawy Pożyczkobiorcy firmie windykacyjnej.
6. Pożyczkobiorca może w każdej chwili złożyć wniosek o zwiększenie przyznanego Limitu. Zwiększenie Limitu uzależnione jest od oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy. Za zwiększenie limitu pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
7. Euroloan może zaproponować Pożyczkobiorcy zwiększenie jego Limitu, bez dodatkowych opłat, w następujących sytuacjach:
a. pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy Pożyczkobiorcy z Euroloan,
b. uzyskania informacji na temat Pożyczkobiorcy, które w pozytywny sposób wpływają na ocenę jego zdolności kredytowej.
Zwiększenie Limitu wymaga zgody Pożyczkobiorcy.
8. W przypadku zwiększenia Limitu – jeśli dotychczasowa Kwota Minimalna jest niższa niż wynikająca z poziomu ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy i nowej kwoty Limitu – Kwota Minimalna ulega zwiększeniu do minimalnego możliwego poziomu.
9. Euroloan może zmniejszyć Limit przyznany Pożyczkobiorcy, bez dodatkowych opłat, jeśli:
a. ryzyko kredytowe Pożyczkobiorcy ulegnie zwiększeniu,
b. Euroloan uzyska informacje, które wpłyną negatywnie na ocenę zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
10. Euroloan może zaproponować Pożyczkobiorcy zmniejszenie jego Kwoty Minimalnej, bez dodatkowych opłat, w następujących sytuacjach:
a. pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy Pożyczkobiorcy z Euroloan,
b. uzyskania informacji na temat Pożyczkobiorcy, które w pozytywny sposób wpływają na ocenę jego zdolności kredytowej.
Zmniejszenie Kwoty Minimalnej w ten sposób wymaga zgody Pożyczkobiorcy.
11. Pożyczkobiorca może dokonać zmiany Dnia Spłaty, za co pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Zmiana Dnia Spłaty jest możliwa, jeśli ostatni rachunek został zapłacony, z uwzględnieniem zasad zaliczania dokonywanych płatności określonych w Umowie.

 

 

§ 6. Dokonywanie wypłat z Limitu

1. Euroloan dokonuje wypłat na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
2. Pożyczkobiorca może składać Dyspozycje Wypłat poprzez swoje Konto na stronie  www.euroloan.pl.
3. Kwota pożyczki wypłacana jest na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę na Koncie.
4. Wypłaty są dokonywane wyłącznie w złotych polskich.
5. Pożyczkobiorca może wypłacić z Limitu każdą kwotę do wysokości środków pozostających na Limicie.
6. W celu złożenia Dyspozycji Wypłaty Pożyczkobiorca określa:
a. wysokość środków, które chce wypłacić z Limitu,
b. dzień miesiąca, w którym spłacane będą Kwoty Minimalne (Dzień Spłaty).
Te parametry będą domyślnie podane podczas rejestracji. Pożyczkobiorca może je zmienić, za co pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

7. Przy składaniu danej Dyspozycji Wypłaty Pożyczkobiorca określa w jakiej formie mają być przesyłane mu comiesięczne rachunki:
a. w formie papierowej,
b. w postaci elektronicznej, na adres e-mail,
c. w postaci elektronicznej, wyświetlany na Koncie.
8. Środki z tytułu udzielonej pożyczki wypłacane będą Pożyczkobiorcy nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia przez niego Dyspozycji Wypłaty.

§ 7. Spłata pożyczki

1. W przypadku wypłaty jakiejkolwiek kwoty z Limitu, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacić ją wraz z należnymi odsetkami i opłatami.
2. Spłaty, o których mowa w paragrafie 7.1, Pożyczkobiorca ma obowiązek uiszczać na Rachunek Spłaty Pożyczki.
3. Spłaty dokonywane są wyłącznie w złotych polskich.
4. Spłaty dokonywane są w odstępach miesięcznych, w wybranym przez Pożyczkobiorcę Dniu Spłaty.
5. Spłatę uznaje się za dokonaną w dniu, w którym wpłynie ona na Rachunek Spłaty Pożyczki.
6. Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacania co miesiąc Kwoty Minimalnej. Pożyczkobiorca ma także prawo spłacania kwot wyższych niż Kwota Minimalna, z czym nie wiążą się dodatkowe opłaty.
7. Jeśli kwota pozostała do zapłaty jest niższa niż Kwota Minimalna, Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacenia tej niższej kwoty.
8. W przypadku, gdy w wyniku spłat dokonanych przez Pożyczkobiorcę, na Rachunku Spłaty Pożyczki wystąpi nadpłata, Pożyczkobiorca może dokonać wypłaty tych środków w dowolnym czasie, na zasadach ogólnych, wynikających z Umowy i Regulaminu. Środki przewyższające przyznany Limit, znajdujące się na rachunku Euroloan są nieoprocentowane.
9. Jeżeli nadpłacone środki, o których mowa w paragrafie 7.8, nie zostaną wypłacone przez Pożyczkobiorcę w okresie pół roku od wystąpienia nadpłaty, Euroloan zwróci nadpłacone środki na rachunek Pożyczkobiorcy określony na Koncie, potrącając z nich koszt przelewu, chyba że koszt przelewu przewyższa kwotę nadpłaconych środków.
10. Środki spłacane miesięcznie przez Pożyczkobiorcę w postaci Kwoty Minimalnej lub kwoty wyższej zaliczane są w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, w drugiej na spłatę opłat, a w trzeciej na zwrot wypłaconego kapitału pożyczki, co wyszczególnione jest także na przesyłanym Pożyczkobiorcy co miesiąc rachunku.

§ 8. Ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy

1. Euroloan przeprowadza ocenę zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
2. Ocena zdolności kredytowej obejmuje m.in. sprawdzenie danych Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej i Biurze Informacji Kredytowej.
3. Ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy jest dokonywana także w trakcie obowiązywania Umowy.
4. Dane Pożyczkobiorcy są sprawdzane w BIG-ach i BIK w trakcie obowiązywania Umowy, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
a. minęło 30 dni od ostatniego sprawdzenia Pożyczkobiorcy w BIG-ach i BIK,
b. Pożyczkobiorca złożył Dyspozycję Wypłaty. i wyraził zgodę na sprawdzenie Pożyczkobiorcy w BIG-ach i BIK
5. Dane Pożyczkobiorcy są ponadto sprawdzane w BIG-ach i BIK w trakcie obowiązywania Umowy, jeśli Pożyczkobiorca złożył wniosek o zwiększenie Limitu.
6. Dokonanie wypłat nie jest możliwe bez wyrażenia przez Pożyczkobiorcę zgody na sprawdzenie jego danych w BIG-ach i BIK, zgodnie z paragrafami 8.4 i 8.5.
7. Negatywna ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w trakcie trwania Umowy może prowadzić do zablokowania Limitu lub wypowiedzenia Umowy przez Euroloan.

 

 

§ 9. Koszty związane z pożyczką

1. Na koszty, jakie ponosi Pożyczkobiorca w związku z Umową, składają się oprocentowanie wypłaconych kwot oraz opłaty.
2. Koszty, do których poniesienia zobowiązany jest Pożyczkobiorca zamieszczone zostały w Tabeli Opłat i Prowizji, stanowiącej załącznik do każdej Umowy zawieranej z Pożyczkobiorcą.
3. Obowiązek zapłaty Opłaty Rocznej powstaje, jeśli w danym roku Pożyczkobiorca dokonał co najmniej jednej wypłaty w oparciu o złożoną Dyspozycję Wypłaty. Opłata jest wymagalna w dniu, w którym mija rok od złożenia Dyspozycji Wypłaty. Opłata roczna obowiązuje w wysokości określonej w chwili złożenia pierwszej w danym roku Dyspozycji Wypłaty.
4. W przypadku zmiany Tabeli Opłat i Prowizji, Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie na adres e-mail podany na Koncie, a także po zalogowaniu na Konto oraz na Portalu. Zmieniona wysokość prowizji i opłat ma zastosowanie do środków wypłaconych wskutek Dyspozycji Wypłat złożonych w czasie, w którym obowiązuje nowa Tabela Opłat i Prowizji. W stosunku do uprzednich Dyspozycji Wypłat obowiązuje Tabela Opłat i Prowizji właściwa w dniu ich złożenia.
5. Pożyczkobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia mu informacji o zmianie Tabeli Opłat i Prowizji, na piśmie lub e- mailem czyli w Formie Dokumentowej z adresu e-mail podanego na Koncie, na adres wypowiedzenie@euroloan.pl. Wypowiedzenie odnosi taki skutek, że Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrotu wszystkich należności pieniężnych, najpóźniej w dniu, w którym upływa termin wypowiedzenia.

 

 

§ 10. Zmiana Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:

1) zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych przez Euroloan  produktów i usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu; 
2) zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy lub Regulaminu.

3) zmiana przepisów prawa: 
a) regulujących produkty lub usługi oferowane przez Euroloan, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu; 
b) mających wpływ na wykonywanie Umowy lub Regulaminu. 

2. Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie na adres e-mail podany na Koncie, a także po zalogowaniu na Konto oraz na Portalu.
3. Pożyczkobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia mu informacji o zmianie Regulaminu, na piśmie lub w formie dokumentowej z adresu e-mail podanego na Koncie na adres wypowiedzenie@euroloan.pl. Wypowiedzenie odnosi taki skutek, że Umowa ulega rozwiązaniu a Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrotu wszystkich należności pieniężnych, najpóźniej w dniu, w którym upływa okres jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
4. Zmienione lub nowe: Regulamin oraz Tabela Opłat i Prowizji zaczynają obowiązywać Pożyczkobiorcę od podanej w nich daty, chyba że Pożyczkobiorca wypowiedział Umowę.

 

 

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane między Euroloan i Pożyczkobiorcami podlegają prawu polskiemu.
2. Podmiotem uprawnionym, w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016  r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla Euroloan jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl) .
3. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z pożyczkami oferowanymi przez Euroloan znajdują się, na stronie www.euroloan.pl/informacje.
4. W sprawie reklamacji i zapytań należy kontaktować się na następujący numer telefonu i adresy poczty elektronicznej: 
a. Tel. 22 1 333 111
b. w sprawie reklamacji: reklamacje@euroloan.pl
c. w sprawie składania wypowiedzeń: wypowiedzenie@euroloan.pl
d. w sprawach pytań dotyczących pożyczek: pytania@euroloan.pl
e. w innych sprawach: kontakt@euroloan.pl

Śledź linki, aby znaleźć informacje na temat włączania / wyłączania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari