Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Mash Poland sp. z o.o.

§ 1

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Portalu www.euroloan.pl przez Mash Poland sp. z o.o. (Euroloan), z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 176, 02-486, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422999, NIP 5252532791.

§ 2

Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z zm.). Euroloan nieodpłatnie udostępnia regulamin na Portalu www.euroloan.pl w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Korzystanie z usług Euroloan oznacza zaakceptowanie Regulaminu.

§ 3

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 • Euroloan - Mash Poland sp. z o.o. (Euroloan), z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422999, NIP 5252532791, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł.
 • Konto - profil Pożyczkobiorcy, utworzony po zarejestrowaniu się na portalu www.euroloan.pl i dostępny po zalogowaniu. Zawiera informacje dotyczące pożyczki i służy do wypłacania środków z tytułu przyznanej pożyczki
 • Regulamin - udostępniony na stronie internetowej www.euroloan.pl niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Portal - strona internetowa www.euroloan.pl
 • Pożyczkobiorca - osoba fizyczna będąca konsumentem, który w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową zamierza zawrzeć lub zawarł z Euroloan Umowę.
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 • Umowa - umowa, na podstawie której Euroloan udziela Pożyczkobiorcy pożyczki odnawialnej.
 • § 4

  Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Euroloan świadczy Pożyczkobiorcy usługi drogą elektroniczną, w szczególności:

  • Udziela Pożyczkobiorcy pożyczki odnawialnej, do wysokości określonego Limitu na podstawie Umowy,
  • Udziela informacji dotyczących oferty i działalności Euroloan,
  • Podaje adres email poprzez który możliwe jest przekazywanie do Euroloan zapytań związanych z ofertą Euroloan,
  • Udostępnia formularz kontaktowy umożliwiający przekazywanie, w połączeniu szyfrowanym, danych osobowych do Euroloan.

  § 5

  W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu udzielania pożyczek przez Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o., Polityka Prywatności Euroloan oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  § 6

  • Do korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie przez Pożyczkobiorcę dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: urządzenie podłączone do sieci Internet, korzystające z powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych.
  • Zalecane jest, by urządzenie, z którego korzysta Pożyczkobiorca miało zainstalowane legalne oprogramowanie, posiadało aktualne oprogramowanie antywirusowe i firewall ze względu na szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

  § 7

  • Euroloan na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Portalu.
  • Euroloan zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Pożyczkobiorcy.
  • Do granic dozwolonych przez prawo, Euroloan nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z dostępu i użytkowania Portalu, oraz zawartych w nim informacji i materiałów

  § 8

  • Pożyczkobiorca, który zaakceptował niniejszy Regulamin, zobowiązany jest do jego przestrzegania.
  • Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Euroloan następujących treści:
   • Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Euroloan lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   • Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • Euroloan zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub czasowe uniemożliwienie Pożyczkobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na Portalu przed rozpoczęciem prac.
  • W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Euroloan ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

  § 9

  • Euroloan jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. pozyskanych od Pożyczkobiorców.
  • Wyrażana odrębnie przez Pożyczkobiorcę zgoda na otrzymywanie informacji handlowej, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest dobrowolna, zapewnia jednak bieżące informowanie o zmianach w ofercie i o usługach Euroloan. Pożyczkobiorca w każdej chwili może zmienić lub usunąć swoje dane osobowe zapisane w systemach Euroloan. Pożyczkobiorca może także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając mail na kontakt@euroloan.pl.
  • Podczas procesu rejestracji i zawierania Umowy Pożyczkobiorca zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Pożyczkobiorcę w szczególności polegającego na podaniu przez Pożyczkobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Pożyczkobiorca.

  § 10

  • Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Euroloan usług. Reklamację można przesyłać na adres poczty elektronicznej reklamacje@euroloan.pl lub pocztą na adres siedziby Euroloan.
  • Euroloan dokłada starań, aby Reklamacja została rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Pożyczkobiorcę, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
  • Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
   • Imię, Nazwisko, adres e-mail lub adres zamieszkania Pożyczkobiorcy składającego reklamację
   • Wyczerpujący opis problemu, który jest podstawą złożenia reklamacji
  • Po rozpatrzeniu reklamacji Euroloan wysyła Pożyczkobiorcy, na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

  § 11

  Euroloan zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Pożyczkobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu. Korzystanie przez Pożyczkobiorcę z Portalu po wprowadzeniu zmian równoznaczne jest z wyrażeniem akceptacji zmian w Regulaminie.

  § 12

  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Śledź linki, aby znaleźć informacje na temat włączania / wyłączania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari